– Coop Värmlands bokslut för 2021; Resultatförbättring med fortsatta utmaningar

Coop Värmland kan redovisa ett positivt rörelseresultat för verksamhetsåret 2021. Det positiva resultatet kommer från resultatförbättringar för Coop och Pekås, realisationsvinster från markförsäljning och intäkter av engångskaraktär. Samtidigt tyngs resultatet av förluster för MaxiMat kopplat till vikande gränshandel under pandemin.

  • Vi har jobbat stenhårt på att öka attraktionsgraden för våra butiker under året, säger Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren. Glädjande nog har det gjort avtryck i både försäljning och resultat främst under det andra halvåret.

Positivt rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 158,9 Mkr (20,3). I årets redovisade rörelseresultat ingår realisationsvinster från försäljning av föreningens tidigare industriområde på Tullholmen i Karlstad som uppgick till 138,3 Mkr (62,4) och återbetalning av pensionsmedel från tidigare år på 32,3 Mkr. Det totala resultatet tyngs fortfarande av att gränshandeln mot Norge hämmats av pandemin. Något som främst drabbat föreningens dotterbolag MaxiMat som redovisar ett negativt resultat. Med hänsyn taget till dessa faktorer uppgår förbättringen av rörelseresultatet i jämförelse med föregående år till 28,4 Mkr.

  • Vi har mycket kvar att göra men sifforna talar ändå sitt tydliga språk att vi är på rätt väg i den resultatresa som styrelsen lade fast redan för två år sedan.

Resultatförbättringar för Coop och Pekås
Föreningens 45 Coopbutiker och 15 Pekås har redovisat resultatförbättringar i jämförelse med föregående år. Under året inleddes bl.a. en satsning på e-handeln vilket gör att Coop Värmland nu kan erbjuda hemsändning till samtliga adresser inom landskapet Värmland.

  • Pandemin har gjort att e-handeln vuxit explosionsartat under året och det är en utveckling som fortsätter. Men vi kan inte se att e-handeln tar försäljning från våra fysiska butiker, tvärtom har vi en positiv försäljningsutveckling både för Pekås och Coop.

Ökad omsättning och 9 829 nya medlemmar
Den totala omsättningen för koncernens butiker uppgick till 2,86 miljarder kronor vilket är en ökning mot föregående år med 30 Mkr. Marknadsandelen uppgick till oförändrade 42 %. Den relativt marginella försäljningsökningen och den oförändrade marknadsandelen förklaras av den begränsade gränshandeln. Under året har 9 829 nya medlemmar tillkommit. Den stora ökningen förklaras delvis genom att cirka 5 800 medlemmar från Hällefors med omnejd flyttat sitt medlemskap till Coop Värmland.

  • Vi har fortfarande en av landets starkaste kooperativa marknadsandelar samtidigt som vi sett omsättningsökningar för våra butiker främst under de senaste månaderna. Lägger vi sedan till att gränshandeln börjar komma i gång på allvar igen vågar vi vara försiktigt optimistiska när det gäller försäljningen inför det kommande året.

Soliditeten uppgick till 55,9 % (49,7) och det egna kapitalet uppgick till 559 Mkr (429).

  • Ett stärkt eget kapital säkerställer Coop Värmlands suveränitet och ger oss ekonomiska muskler att fatta självständiga beslut. Samtidigt ska vi ha respekt för medlemmarnas kapital och så långt som möjligt låta kassaflödet avgöra nivån på våra framtida investeringar.

Fortsatta utmaningar
I början av detta år har man påbörjat omställningen av Coop City i centrala Karlstad. Butiken ligger på samma plats där Domus Karlstad en gång låg. Ambitionen med ombyggnaden är att sätta maten i ännu större fokus. På Tullholmen, där föreningens livsmedelsindustri var beläget, hoppas man kunna öppna en helt ny butik lagom till årets julhandel.

  • Vi har en del utmaningar framför oss då vi möter en omvärld där både konkurrensen och den ekonomiska osäkerheten ökar.  Tillsammans med våra medlemmar, förtroendevalda och medarbetare har vi i Coop Värmland däremot alla förutsättningar för att fortsätta att ta andelar från våra konkurrenter, fortsätta göra medlemsnytta och skapa en ekonomisk hållbar förening som med kraft kan möta framtiden, avslutar Anneli Borg Lundgren.

Siffrorna inom parentes avser år 2020.

Ytterligare fakta; Årsrapport och hållbarhetsrapport hittar ni på: Årsrapport och Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021 – Coop Värmland (coopvarmland.se)

För ytterligare information, kontakta Coop Värmlands VD Anneli Borg Lundgren, tfn; 0730-97 37 30 eller pressansvarig Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02