Fortsatt negativt resultat för Coop Värmland trots Omsättningsökning, fler medlemmar och positivt kassaflöde

Coop Värmlands bokslut 2019 sammanfattning.pdf

Coop Värmland Årsrapport 2019.pdf

Coop Värmlands Hållbarhetsrapport 2019.pdf

Coop Värmland redovisar ett sämre resultat för 2019 i jämförelse mot föregående år. Förklaringarna ligger framförallt i att de större Coopbutikernas investeringskostnader ännu inte gett full effekt, kostnader för rivning och sanering på Tullholmsområdet i Karlstad och ökande centrala kostnader till Coop Sverige. Glädjeämnet är att dotterbolaget Pekås och ett antal Coopbutiker redovisar resultatförbättringar.

– Vi överskattade möjligheten att vända resultatet i tidigare års prognoser, även om vi insåg att 2019 inte skulle bli till ett positivt resultatår, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. Förklaringen är främst att investeringarna i våra större butiker ännu inte gett full effekt, kostnader för rivning och sanering på Tullholmsområdet, ökade centrala kostnader till Coop Sverige samtidigt som konkurrensen i Värmland hårdnar.

För ett antal år sedan samordnades vissa funktioner med Coop Sverige centralt som skulle ge stora besparingar men som ännu inte gett full effekt.

– Tillsammans med övriga föreningar och Coop Sverige arbetar vi nu framåt så att våra gemensamma insatser ska ge oss en långsiktig ekonomisk uppsida.

Fortsatt förändringsarbete
Under året fortsatte utvecklingen av butikerna bl.a. genom en större ombyggnad av Coop Sunne och en mindre omställning i Coop Koppom. Försäljningen av marken vid föreningens tidigare livsmedelsindustri på Tullholmen fortsatte och nya ägare är Löfberg Fastigheter AB, Magnolia Bostad och Riksbyggen. Som en följd av den inledda rivningen på området har Nästgårdsköket flyttar sin produktion till Matmejeriet och huvudkontoret kommer att flytta till Zakrisdal vid halvårsskiftet. I slutet av året togs beslutet att avveckla Coop Extra Degerfors, trots en initialt hög investeringsvilja från föreningens sida. Anledningen var främst att en ny politisk majoritet inte var beredd att följa en antagen detaljplan gällande utökade tillfartsvägar och parkeringar runt torget i Degerfors. Vidare har man fortsatt att anpassa den administrativa organisationen som sedan 2015 har halverats.

De totala investeringarna uppgick till 38,4 Mkr (63,1 Mkr)

– Vi gläds åt det stora intresset för den värdefulla marken på Tullholmen. Tyvärr tillförs föreningen inte någon ekonomisk vinning under 2019, då fastighetsförsäljningen inte kan slutföras innan detaljplanen vinner laga kraft under det här året. Tvärtom belastar kostnader för flyttning, rivning och sanering resultatet negativt för 2019.

 

34 Mkr i omsättningsökning, 31 Mkr i varurabatter och 3 425 nya medlemmar
Den totala omsättningen för koncernens butiker uppgick till 3,058 miljarder kronor vilket är en ökning med 34 Mkr. Under året har 3 425 nya medlemmar tillkommit där merparten är mellan 20-30 år. Medlemmarna från Coop Värmland löste också in 3,1 miljarder poäng (2,4) från premieprogrammet till ett värde av 31 miljoner kronor (24) i varurabatter. Marknadsandelen är fortsatt hög och uppgår till 45 % (46) vilket fortfarande är en av landets högsta kooperativa marknadsandelar.

– Det är positivt med en ökad försäljning samtidigt som vi möter en allt tuffare konkurrens i en bransch med låga marginaler. För oss gäller det hela tiden att bli bättre och det jobbar vi med både genom butiksutveckling men också genom att vi anställda ska bli ännu bättre att ta hand om våra medlemmar och kunder.

Resultatförbättringar i Pekås och i ett antal Coopbutiker
Koncernens rörelseresultat uppgick till – 53,1 Mkr (-18,2 Mkr). I årets redovisade resultat ingår kostnader av engångskaraktär, – 27,7 mkr, som främst hänger samman med rivnings- och saneringsarbeten vid Tullholmsområdet.  Det redovisade resultatet uppgick till – 57,2 mkr (-20,4). Soliditeten uppgick till 45,9 % (49,9) och det egna kapitalet uppgick till 411 Mkr (467) vilket fortfarande är att beteckna som starkt, och det totala kassaflödet var positivt.

– Den totala resultatförsämringen kan framförallt härledas till kostnader av engångskaraktär, vissa av våra större butiker och otillfredsställande synergieffekter från Coop Sverige centralt. Glädjande är resultatutvecklingen för Pekås, ett positivt kassaflöde och ett antal Coopbutiker som förbättrat sina resultat.

Framtidsatsningar på Pekås, MaxiMat och Coop
Nettokedjan förvärvades under förra året av Coop Sverige. För Värmlands del handlar det om sex butiker i Kristinehamn, Säffle, Skoghall, Karlskoga och Råtorp och Strand i Karlstad. Butikerna i Värmland kommer ställas om till Pekås eller till Coop. Detaljerna är ännu inte helt klara då förhandlingar fortfarande pågår med Coop Sverige.

– Vi i Coop Värmland är i den unika positionen att vi har två starka varumärken i form av Pekås och Coop att välja bland. Förhandlingarna med Coop Sverige pågår och butikerna beräknas vara omställda under senare delen av året.

Under året har en inre ombyggnad av MaxiMat i Charlottenberg skett, och i den lilla landsortbutiken Skillingsfors planerar man för ett nytt koncept för hemsändning. Pekås planerar omställning i Filipstad och kommer att lämna in ansökan för ny detaljplan för en helt ny butik i Degerfors.

– Då både Pekås, MaxiMat och ett antal av våra Coopbutiker går riktigt bra känns det naturligt att vi investerar i de butiksformat som ger en snabb avkastning. Vi är långt ifrån nöjda med att 2019 blev till ytterligare ett förlustår. För oss gäller det nu att fortsätta jobba för att alla våra butiker utvecklas positivt där varje krona räknas, avslutar Tomas Sjölander.

 

För ytterligare fakta; Se gärna www.coopvarmland.se, där ni också hittar den kompletta årsrapporten och hållbarhetsrapporten för 2019.

För ytterligare information, kontakta Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02