– Kraftigt minskad gränshandel en bidragande orsak; Otillräckligt resultat för Coop Värmland

Coop Värmland kan redovisa ett positivt resultat för verksamhetsåret 2020. Det positiva resultatet kommer främst från realisationsvinster från markförsäljning men tyngs av förluster orsakade av en kraftigt minskad gränshandel. Sammantaget bedöms resultatet därför som otillräckligt.

  • Vi är inne i en resultatresa där vi redan kommit en bit på väg, men ändå inte tillräckligt långt vilket bland annat har sin orsak i den begränsade gränshandeln, säger Coop Värmlands tf. VD Charlotte Lunås.

Försäljning av Tullholmen och kraftigt minskad gränshandel
Koncernens rörelseresultat uppgick till 20,3 Mkr (-53,1). I årets redovisade resultat ingår realisationsvinster från delar av föreningens tidigare industriområde på Tullholmen i Karlstad som, kostnader för rivning och sanering borträknade, uppgick till 62,4 Mkr. Resultatet tyngs därefter av att gränshandeln mot Norge hämmats kraftigt av pandemin. Något som främst drabbat föreningens dotterbolag MaxiMat som uppvisar en resultatförsämring i jämförelse med föregående år på 32 Mkr.

  • Försäljningen av vårt tidigare område på Tullholmen i Karlstad har gått enligt planerna, menar Charlotte Lunås.
  • Pandemin har kostat på för oss i Värmland både finansiellt och personellt. Förutom att på olika sätt försöka minska förlusterna inom gränshandeln har vi också lagt stor vikt vid att skapa säkra miljöer i våra butiker både för våra kunder och medarbetare. Jag vill också passa på att ge våra medarbetare en stor eloge för sitt fantastiska arbete under pandemin.

Soliditeten uppgick till 49,7 % (45,9 %) och det egna kapitalet uppgick till 429 Mkr (411) vilket är att beteckna som starkt.

Resultatförbättringar för Coop och Pekås
Föreningens 45 Coopbutiker och 15 Pekås har också redovisat resultatförbättringar i jämförelse mot föregående år. Under november månad öppnades också nya Coop Strand och Råtorp och Pekås Skoghall och Kristinehamn efter att ha övertagits från Netto.

  • Även om vi har fortsatta utmaningar för vissa av våra Coopbutiker är många på rätt väg, medan dotterföretaget Pekås går från klarhet till klarhet med ett starkt resultat för året.  

Fler medlemmar delade på 29,7 Mkr i varurabatter
Den totala omsättningen för koncernens butiker uppgick till 2,8 miljarder kronor vilket är en minskning mot föregående år med 231 Mkr och marknadsandelen sjönk till 42 % (45%).  Omsättningsminskningen och den sänkta marknadsandelen förklaras av den starkt begränsade gränshandeln. Under året har 4 799 nya medlemmar tillkommit där många är under 30 år. Coop Värmlands medlemmar löste också in cirka tre miljarder poäng från premieprogrammet till ett värde av 29,7 Mkr i varurabatter.

  • Vi har fortfarande en av landets starkaste kooperativa marknadsandelar men nu kommer vi att fokusera ytterligare på att vässa främst våra befintliga Coopbutiker för att öka vår attraktionsgrad samtidigt som vi hoppas på en återöppning av gränsen mot Norge.

Fortsatt utveckling av e-handeln
Under året har pandemin bidragit till en lavinartad utveckling av e-handeln och försäljningsökningen uppgår till utmanande 1 200 procent i jämförelse med föregående år. I, kompete slutet av året utvecklades möjligheten till hemsändning till samtliga hushåll inom Karlstad, Hammarö och Arvika kommuner och har i början av 2021 utökats till Kil, Forshaga och Grums kommuner.

  • E-handeln av mat har fortfarande en förhållandevis låg andel men har absolut kommit för att stanna. Detta är ett område där vi ska utvecklas ytterligare under det kommande året.

Vidare fortsätter projekteringarna för omställningar både för Coop och Pekås på olika platser i Värmland.

  • I vilken takt och omfattning som framtidssatsningarna exakt kommer att se ut bestäms hela tiden av vårt kassaflöde.

I dagarna kommer också Coop Värmlands nya VD, Anneli Borg Lundgren att börja sin tjänst. Värmlandsbördige Anneli har en gedigen erfarenhet från olika ledande befattningar inom detaljhandeln både inom ICA, Coop och Axfood. Hon har också bl.a. varit VD för Biltema Sweden AB och kommer närmast från en tjänst som regionchef för Hemköp i Göteborg och Småland. Charlotte Lunås som varit tf. VD återgår till sin roll som HR-chef i samband med Annelis ankomst.

  • Vi har en härlig känsla i föreningen just nu, vi har kommit en bit på väg i resultatresan och tillsammans med Anneli, kompetenta medarbetare och engagerade medlemmar är jag övertygad om att vi kommer att lyckas, avslutar Charlotte Lunås.

För ytterligare information, kontakta tf. VD Charlotte Lunås, tfn; 010-410 81 20 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02