Pressmeddelande 2001-12-20

Konsum Värmland överklagar beslut från skattemyndighet
Konsum Värmland överklagar ett beslut från Regionskattekontoret i Karlstad.

Bakgrunden till överklagandet är Regionskattekontoret fattat ett omprövningsbeslut som avser föreningens försäljning av egna fastigheter till dotterföretag.

Fastighetsöverlåtelser av det här slaget var vanligt förekommande på grund av indexreglerna vid fastighetsförsäljning förändrades under 1999. För Konsum Värmlands del kan beslutet komma att innebära tillkommande skatt på 33 Mkr.

Då tolkningen av lagstiftningen är oklar kommer frågan att prövas i högre instans. Föreningen kommer att driva frågan tillsammans med expertis inom området och hyser goda förhoppningar om ett positivt beslut. Det kan dröja flera år innan ärendet är avslutat.