Pressmeddelande 2003-03-24

Mycket bra resultat för Konsum Värmland;
Investeringarna fortsätter och den lokala profilen ska stärkas!


         2002 var ett mycket bra år för Konsum Värmland. Försäljnings- och resultatutvecklingen innebär att vi med bibehållen självständighet kan fortsätta den höga investeringsnivån och stärka upp den lokala profilen ytterligare, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Leif Olsson.

Bakgrunden till Leif Olssons optimism är att Konsum Värmland kan presentera ett mycket bra resultat för 2002. Den totala bruttoomsättningen uppgick till cirka 3,5 miljarder kronor vilket är en ökning av nettoomsättningen med 156 Mkr eller 5,7 %. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 60 Mkr, en ökning med 30 Mkr. Konsum Värmlands resultat efter finansiella poster uppgick till 48 Mkr, en ökning med 9 Mkr. Tar man i jämförelsen hänsyn till att nedskrivningen av aktiefonder har gjorts med 24 Mkr så har driftsresultatet ökat med 33 Mkr mot föregående år. 

         Vi är mycket nöjda med året som gått. Försäljningsutvecklingen visar att vi kan försvara positionen som landets starkaste kooperativa fäste.


Ett års investeringar för 333 miljoner
Investeringsnivån uppgick under året till hela 333 Mkr. Bland de stora projekten märks nyöppningen av en helt ny stormarknad i Kristinehamn. Bara den investeringen uppgick till 75 Mkr. Därutöver har man ställt om ett flertal konsumbutiker bland annat i Sysslebäck, Storfors, Vålberg och Skived, moderniserat delar av den egna livsmedelsindustrin i Karlstad samt uppdaterat kassasystemen i föreningen. Till detta ska läggas utbyggnaden av Bergvik Köpcentrum.

         Vi investerar över hela länet av den enkla anledningen att vi tror på Värmland. Samtidigt är det viktigt att den ekonomiska styrkan inte äventyras i samband med stora investeringsperioder. Årets resultat medför att föreningens finansiella ställning kan stärkas ytterligare.


Fortsatta investeringar
Trots det goda resultatet kommer styrelsen och förvaltningsrådet ändå att föreslå stämmorna att överskottet inte ska betalas ut i form av återbäring. Den främsta anledningen är den stora investerings- och förnyelseprocess som föreningen genomgår kommer att fortsätta. De mest aktuella projekten är Konsum Molkom som nyöppnades i dagarna efter en investering på 8 Mkr samtidigt som omställningsarbeten sker vid Konsum Skillingmark. I dagarna fattade också styrelsen beslutet att investera 25 Mkr för en total omställning av Konsum Stormarknad i Filipstad. Till detta ska man också lägga till Bergviksområdet som kommer att slutföras under hösten 2003.

         För att klara framtiden som en lokal värmländsk förening med egen livsmedelsindustri måste vi fortsätta utvecklings- och förnyelsearbetet. Detta är något som kräver kapital. Konsum Värmland är en liten förening sett till konkurrenternas ägarstruktur. Samtidigt är den lokala förankringen vår största styrka.


Den lokala profilen ska stärkas
För att optimera lönsamheten och effektiviteten har de flesta detaljhandelsaktörerna slutit sig samman över landsgränserna. Dessutom planerar fler europeiska detaljhandelsjättar att etablera sig i landet. Även stora delar av konsumentkooperationen har inlett ett omfattande samgående via Coop Norden.

         Föreningens ekonomiska resultat de senare åren bevisar att även en liten lokal detaljhandelsaktör som Konsum Värmland kan bedriva en effektiv verksamhet. Vi kommer därför att visa upp vår lokala förankring ännu mer under året. Bland annat kommer vi att erbjuda en egen medlemstidning till alla medlemmar och lansera fler produkter under vårt eget varumärke Nästgårds.


27 Mkr i premier och ännu fler medlemmar
Föreningens premieprogram föredras av alltfler värmlänningar. Under förra året löste föreningen in premiecheckar till ett konsumentvärde som motsvarar 27 Mkr.
I motsats till länets befolkningsutveckling har också föreningens positiva medlemsutveckling fortsatt. Den totala ökningen uppgick till 3 391  personer för att den 31/12 uppgå till 105 277 medlemmar.  Det innebär att i stort sett varje hushåll är medlemmar och delägare i Konsum Värmland.

         Medlemsökningen tolkar vi som att vi är på rätt väg med vår lokala förankring i kombination med förnyelse av verksamheten. Men vi ser det också som ett tecken på premieprogrammets attraktivitet.
 

Fortsatt framtidstro
Inför årets 100-årsjubileum har alltså Konsum Värmland ett bra 2002 bakom sig. Att man kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna beror, enligt Leif Olsson,  främst på att man följt en långsiktig 10-års investeringsstrategi.

         De första åren lades tonvikten på att utveckla och förnya vår livsmedelsindustri för att sedan fortsätta förnyelseprocessen vid butikerna och Bergvik köpcenter. Detta har medfört att vi idag kan arbeta betydligt effektivare både i vår grossist och i vår detaljhandelsverksamhet. Vi har därför alla förutsättningar att med egen kraft och med bibehållen ägandeform möta framtidens hårdnande krav, avslutar Leif Olsson.

 – – –

För ytterligare information kontakta; VD Leif Olsson 054-220100 eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152.

Pressmeddelandet har skickats till; NWT, VF, Nya Kristinehamns-posten, Fryksdalsbygden, Säffletidningen, Arvika Nyheter, Filipstads tidning, Radio Värmland, Värmlandsnytt och TV 4 Värmland samt diverse branschtidningar.