Pressmeddelande 2009-03-20

2009-03-20
Konsum Värmlands bokslut för 2008;
Kraftig resultatförbättring för detaljhandeln och livsmedelsindustrin

Verksamhetsåret 2008 innebar en fortsatt hög investeringsnivå för Konsum Värmland. Bland annat nyöppnades Coop Forum i Karlskoga och om- och tillbyggnaden på Bergvik Köpcenter färdigställdes. Vidare genomfördes andra insatser i ett flertal butiker och i charkfabrikerna i Karlstad och Kil. Koncernens totala investeringsnivå uppgick till hela 107 mkr (153). Föreningen lyckades ändå med konststycket att kraftigt förbättra rörelseresultatet i såväl koncernen med 66 mkr, som i moderföretaget med 78 mkr.

– Den avsevärda förbättringen är ett resultat av vår långsiktiga strategi med en förändrad butiksstruktur och betydande investeringar i livsmedelsindustrin. Den totala investeringen har uppgått till drygt en halv miljard kronor mellan åren 2004-2008. Något som, helt enligt planerna, börjar ge avkastning. Men det är också resultatet av arbetet från många engagerade och motiverade medarbetare och förtroendevalda, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson med anledning av Konsum Värmlands bokslut för 2008.

Ökad omsättning, ökande marknadsandelar, stärkt livsmedelsindustri och fler medlemmar
Koncernens totala omsättning (inkl. moms), från livsmedelsindustri, distributionscentral och koncernens butiker, uppgick till 4,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 340 mkr (8,28 %). Butiksomsättningen uppgick till 3,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 223 mkr (6,11 %). Omsättningsökningen förklaras bland annat genom nya moderna butiker, men också genom det ökade intresset för lokalt producerad mat, som gett den egna livsmedelsindustrin försäljningsframgångar. Sammantaget innebar detta att föreningen ytterligare stärkte sina marknadsandelar till 54,2 % (51,7 %)

– Med tanke på konjunkturen, och att konkurrenssituationen hela tiden hårdnar i ett landskap utan tillväxt, är vi faktiskt riktigt nöjda med försäljningsutvecklingen. Glädjande är också framgångarna för vår egen livsmedelsindustri, där en stark marknadsposition är utomordentligt viktig för vidareutvecklingen.

Fler medlemmar delade på 29 Mkr
Antalet medlemmar fortsätter att öka. Under året har 4 107 nya medlemmar anslutit sig, vilket innebär att 133 457 personer är medlemmar och delägare i Konsum Värmland. Under året delades premiecheckar ut, som i sin tur inlöstes till ett konsumentvärde på 29 mkr (29).

– Att merparten av de nya medlemmarna är födda på 70- och 80 talen, tolkar vi som ett tecken på att den kooperativa idén lockar alltfler bland den yngre åldersgruppen.

Fortsatt hög investeringsnivå och förbättrat resultat
Trots att koncernens totala investeringar uppgick till hela 107 mkr (153) kan man redovisa kraftiga resultatförbättringar och en stärkt soliditet. Moderföretagets resultat efter finansiella poster och före skatt uppgick till 14 mkr (-1) och rörelseresultatet uppgick till 3 mkr, vilket är en förbättring på 78 Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster och före skatt uppgick till 11 mkr (7) och rörelseresultatet till 20 mkr, vilket är en förbättring på 66 mkr. Soliditeten uppgick till 44, 6 % (39,6 %)

– En stor del av resultatförbättringen kommer från butikerna och livsmedelsindustrin, som är vår kärnverksamhet. Förändrings- och effektiviseringsarbetet i den vardagliga driften har alltså glädjande nog gett resultat. Införandet av ett nytt affärssystem med tillhörande möjlighet till automatorder är ett exempel på detta.

Innovativa framtidssatsningar
Inför det kommande året fortsätter man med innovativa framtidssatsningar. Med charkfabriken i Kil som bas fortsätter man samarbetet med Kil Innovation Food Arena (KIFA) och med Måltidsriket. Samarbetet syftar till att långsiktigt kartlägga och förstärka den regionala matproduktionen.

– Med samverkan kan vi göra ännu mer för den regionala matproduktionen. Oavsett vad andra gör ska vi inom Konsum Värmland göra vad vi kan för att det ska skapas fler lokala matproducenter i vår närhet. Vårt fortsatta och fördjupade samarbete, bland annat med KIFA, Måltidsriket och mejerinäringen i Värmland är några konkreta exempel på detta.

Under 2009 har också framtidssatsningarna fortsatt. Några exempel på det är att man i början av mars öppnade en helt ny butik i den nedlagda ICA-butiken vid Kronoparkens centrum i Karlstad. Butiken heter ”All Världens Mat” och har inriktat sig på den växande målgruppen med intresse för främmande matkulturer. Samtidigt gick man också för första gången utanför landskapsgränsen, i och med dotterföretaget Pekås etablering i Hällefors.

– Expansion är mycket viktigt för en lokal förening, står man still går man också bakåt. Dessutom bidrar nya butikslägen till landskapets tillväxt genom att säkerställa arbetstillfällen inom livsmedelsindustrin.

Fortsatt utveckling
Även om investeringsnivån uppgått till drygt en halv miljard under de senaste åren, finns det fortfarande en del etableringar på önskelistan. Intresseanmälan har inlämnats för att bygga en helt ny butik i Torsby, samtidigt som man undersöker möjligheten till nyetableringar eller omfattande ombyggnader bland annat i Karlstad, Forshaga, Munkfors, Arvika och Grums.

– Resultatförbättringen lägger grunden för en fortsatt expansion, men vi vill ha upp den till en högre nivå. Mycket arbete återstår och vi kommer att fortsätta att vidareutveckla föreningen inom alla områden, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information kontakta Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, 054-220100 eller informationschef Klas Olsson 054-220102, eller www.konsumvarmland.se (För foton på Steve Fredriksson, se pressrum). Ni hittar också 2008 års verksamhetsberättelse på hemsidan.