– Trots ett tuffare marknadsklimat; Förbättrat rörelseresultat för Konsum Värmland

 

 

Verksamhetsåret 2013 kännetecknades av en fortsatt offensiv
framtidssatsning för Konsum Värmland. Bland annat öppnades tre helt nya
butiker; en i Kristinehamn och två i Töcksfors. Vidare inledde
grossistverksamheten export till Italien och Storbritannien, antalet
medlemmar passerade för första gången 150 000, samtidigt som man
uppvisar en förbättring av rörelseresultatet i koncernen.

– En av förklaringarna till förbättringen är
givetvis de senare årens långsiktiga strategiarbete. Men samtidigt är vi
medvetna om att resultatet måste förbättras med tanke på det hårdnande
marknadsklimat som råder i Värmland, säger Konsum Värmlands VD och
koncernchef Steve Fredriksson.

Offensiva framtidssatsningar
Mellan åren 2004-2012 har Konsum Värmland
genomgått en omfattande förnyelse- och expansionsprocess då
investeringsnivån uppgått till hela 930 Mkr. Bland annat har det öppnats
helt nya butiker på orter såsom Hammarö, Karlstad, Karlskoga, Torsby,
Säffle, Hagfors, Kristinehamn, Kil, Sunne, Töcksfors, Charlottenberg,
Hällefors, Sysslebäck och Arvika. Dessutom har man förvärvat 51 % av
E-handelsföretaget Bra Mat Hemma, 25 % av MatMejeriet i Karlstad och
gjort satsningar och förnyelser inom den egna livsmedelsindustrin och
inom dotterföretaget Värmlands Chark AB.

– Framtidssatsningarna har helt enkelt varit nödvändiga för att behålla vår starka position på marknaden.

Under 2013 gick man vidare med fler offensiva
framtidssatsningar. Bland annat förvärvades tidigare Stjärnhallen i
Kristinehamn, och dotterföretaget Gränsköp AB öppnade två nya butiker i
Töcksfors; MaxiMat och Supermarket. Omställningar gjordes även vid Coop
Extra Degerfors, Coop Konsum Sysslebäck och Coop Konsum Åmotfors.
Dotterföretaget Pekås genomförde ett större omprofileringsprogram på
samtliga butiker och för Pekås räkning förvärvades en fastighet i
Hällefors från Coop Sverige. Vidare intensifierades arbetet med
energibesparande åtgärder på en mängd av föreningens fastigheter.  Den
totala investeringsnivån uppgick till 56 Mkr (198).

– Efter 2011 och 2012 års rekordhöga
investeringsnivå på närmare 300 Mkr, fortsatte den offensiva expansionen
även under förra året.

Förbättrat rörelseresultat
Rörelseresultatet i koncernen uppgick till –
26,4 Mkr, vilket är en förbättring med 31,5 Mkr.  Medlemsåterbäringens
nettoeffekt på resultatet uppgick till 54,8 Mkr (59,5) Trots de senare
årens intensiva investeringar och utdelningen till ägarna kan Konsum
Värmland uppvisa en fortsatt stabil ekonomi. Soliditeten uppgick till
38,5 % (39,8), och det egna kapitalet i koncernen uppgår till 510
miljoner kronor, och till 608 Mkr i moderbolaget.

– Även om rörelseresultatet förbättrats är vi
långt ifrån nöjda. Med tanke på en allt hårdare konkurrenssituation, en
gränshandel som delvis bromsat in och ett otillfredsställande resultat
måste vi fortsätta och intensifiera den inslagna och långsiktiga
effektiviserings- och förbättringsstrategin. Allt för att säkerställa en
stark lokal förening.

Fortsatt stark marknadsandel
Koncernens totala omsättning från
livsmedelsindustri, grossistverksamhet och koncernens butiker uppgick
till 4,1 miljarder kronor inklusive moms, vilket är en minskning med 19
Mkr eller 0,5 %. Den totala marknadsandelen är fortfarande hög 51,8 %
(53,2), vilket, trots en marginell minskning, fortfarande är en av
landets högsta. Under året tillkom 4 606 nya medlemmar, vilket innebär
att medlemsantalet uppgick till 151 492 vid årsskiftet 2013/2014.

– Gränshandeln har inte samma utveckling som
tidigare. Men framförallt har Värmland ingen direkt tillväxt samtidigt
som fler och fler konkurrenter etableras på de större platserna i
Värmland. Konsekvensen blir att de mindre orterna förlorar en del av sin
attraktionskraft, och det har påverkat även vår försäljning negativt.

Fokus på strategiska utvecklings- och framtidsfrågor
På grund av hög arbetsbelastning har Steve
Fredriksson varit sjukskriven under större delen av 2013. De vardagliga
ledningsfrågorna har lösts av föreningens ledningsgrupp, samtidigt som
Steve Fredriksson svarat för de mer övergripande strategiska frågorna.
Med anledning att Konsum Värmlands verksamhet står inför stora och
komplexa framtida utmaningar kommer Steve Fredriksson att mer fokusera
sig på strategiska frågor av expansions- och organisationskaraktär inför
2014.

– För att på sikt förstärka Konsum Värmland i
en alltmer konkurrensutsatt och komplex bransch måste vi också lägga
ännu hårdare fokus på strategiska framtidsfrågor. Däremot inser jag att
den totala arbetsbelastningen för mig som person blivit övermäktig. Av
den anledningen har jag tagit initiativ till att en vice VD för Konsum
Värmland ekonomisk förening kommer att utses.

Som vice VD har Stefan Gewert utsetts. Stefan
arbetar idag som chef för butiksverksamheten för Konsum Värmland
ekonomisk förening.

 

– Steves kompetens har haft, och har, en
oerhörd stor betydelse för föreningens utveckling under de senaste åren.
Samtidigt har han haft en exceptionell hög arbetsbelastning under en
längre tid. Med denna avlastning nyttjar vi föreningens humankaptial i
de ledande positionerna på ett mer optimerat sätt, säger Konsum
Värmlands styrelseordförande Ingegärd Persson.

   
Framtidstro
Inför det kommande året fortsätter Konsum
Värmland med sin offensiva framtidssatsning. Dotterföretaget Pekås
kommer att öppna sin fjortonde butik på Skolgärdet i Karlskoga, lagom
till vårens påskhandel, och man går vidare med planeringen av
utbyggnaden på Norrstrand i Karlstad. Man fortsätter också att undersöka
nya intressanta butikslägen, framförallt i Karlstadområdet.

– Vi har den ekonomiska tryggheten att
fortsätta vår offensiva framtidssatsning. Tryggheten sitter i vårt egna
kapital som vi under de goda åren förstärkt med över 100 Mkr, för att
idag uppgå till 608 Mkr i föreningen, avslutar Steve Fredriksson

 

För ytterligare fakta, samt 2013 års verksamhetsberättelse; se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information; Konsum
Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102 (tom. kl 12 00)
eller Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson, tfn;
054-220101 (tom. kl 16 00.)