Stadgar för Coop Värmland Ekonomisk förening.

§ 1. FIRMA
Föreningens firma är Coop Värmland Ekonomisk förening, 773200-2089.

§ 2. SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun i Värmlands län.

§ 3. FÖRENINGENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Föreningens övergripande syfte är att förverkliga den svenska konsumentkooperationens verksamhetsidé – att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och göra det möjligt för medlemmar att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling.

Föreningens ändamål är att främja sina medlemmars hushållsekonomi.

Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i Värmlands län samt Karlskoga, Degerfors och Hällefors i Örebro län.

Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet ekonomisk förening org. nr 702001–1693 (”KF”) och är därigenom delaktig i den gemensamma samhandeln (”Coop samhandel”).

§ 4. FÖRENINGENS VERKSAMHET
Föreningen ska bedriva kooperativ detaljhandel.

En huvudsaklig del av föreningens verksamhet ska vara kooperativ detaljhandelsverksamhet under varumärke som inrättats för Coop samhandel.

Föreningen kan driva annan verksamhet under annat varumärke som inte står i strid med och/eller motverkar föreningens huvudsakliga ändamål och verksamhet.

Föreningens kooperativa verksamhet kan bedrivas i ett dotterföretag till föreningen, ett företag som föreningen är delägare i, om även övriga delägare är ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska juridiska personer med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller ett helägt dotterföretag till ett sådant företag som angivits ovan.

Föreningen är i alla avseenden partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 5. VERKSAMHETENS FINANSIERING M.M.
Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska bygga upp och vidmakthålla ett eget kapital som tryggar dess långsiktighet, oberoende och utveckling. Finansieringen sker med insatskapital och överskott som bildas i verksamheten samt med inlåning. Inlåning kan även ske från medlemmarna.

§ 6. MEDLEMSKAP
6.1. ANTAGANDE AV MEDLEM
Till medlem antas den, även juridisk person, som kan förväntas deltaga i föreningens kooperativa verksamhet och bidra till föreningens ändamål.

Ansökan om inträde ska vara skriftlig eller ske via ett därför upprättat digitalt verktyg. Styrelsen har rätt att pröva ansökan om medlemskap.

6.2. FÖRVÄRV AV MEDLEMS ANDEL GENOM BODELNING, ARV ELLER TESTAMENTE
Har medlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren efter anmälan inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 6.1 § och inte grund för medlemskapets avslutande enligt § 6.11 föreligger.

Anmälan om inträde ska göras före den tidigare medlemmens avgång. Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess annan inträtt i dennes ställe eller dödsboet avgått.

6.3. INSATS
Medlemmar ska delta med en insats om 100 kronor. Överinsatser accepteras.

Insatsen kan betalas enligt styrelsens beslut genom kontant betalning, intjänade poäng, ianspråktaganden av efterlikvid, återbäring, insatsutdelning eller annan gottgörelse. Vid utebliven betalning av insatsen efter sex månader efter ansökan, förfaller medlemskapet utan att § 6.10 ska tillämpas.

6.4. MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem ska ta del av och efterleva föreningens stadgar samt deltaga i och främja föreningens ändamål, verksamhet och utveckling.

6.5. MEDLEMSPROGRAM
Föreningarna som är del i Coop samhandel har ett gemensamt medlemsprogram. Det innebär att föreningarnas medlemmar (som inte väljer att avstå från medlemsprogrammet) är anslutna till medlemsprogrammet. Fullständiga villkor för medlemsprogrammet fastställs av KF eller den KF sätter i sitt ställe, och finns publicerade på coop.se. På uppdrag av föreningarna hanterar KF:s dotterbolag Coop Sverige AB medlemsprogrammet.

Inskränkningar i medlemmens rättigheter och möjlighet att utöva sitt medlemskap kan uppställas fram till det att den obligatoriska insatsen finns på insatskontot.

Medlem godkänner villkoren i medlemsprogrammet genom inträde i föreningen.

Föreningen har via KF uppdragit till Coop Sverige AB att tillhandahålla och administrera medlemsregister och de medlemsförmåner som erbjuds medlem genom medlemsprogrammet. Medlem har bland annat rätt att samla och nyttja poäng utifrån sin delaktighet i den kooperativa verksamheten, ta del av medlemskampanjer, personliga erbjudanden och rabatter.

6.6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Medlemsregister
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmens personuppgifter. Behandling av medlems personuppgifter är en förutsättning för fullgörande av föreningens skyldigheter enligt dessa stadgar. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter skapas också som ett resultat av medlems inköp i en Coop-butik, registrering av köp och/eller medlemskort. Personuppgifterna behandlas bland annat för ändamålen att kunna föra medlemsregister, administrera föreningsverksamheten, marknadsföra föreningens tjänster och medlemsförmåner samt för analys av verksamheten och medlemsaktiviteter i syfte att anpassa föreningens tjänster och vidareutveckla föreningens verksamhet.

Medlemsprogram
För de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för medlemsprogrammet är Coop Sverige AB personuppgiftsansvarig. Information om dessa behandlingar finns i medlemsvillkoren för medlemsprogrammet samt i Coops integritetspolicy på coop.se.

De personuppgifter som behandlas kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Kooperationen eller med externa samarbetspartners och leverantörer. All utlämning sker enligt lag och personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än vad som informerats om.

Behandling av personuppgifter görs bara om detta är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen och det är viktigt att medlemmens integritet alltid respekteras.  Därför uppmärksammas om några av medlemmens rättigheter:

 • Medlem kan begära att behandlingen av dennes uppgifter, utöver de som krävs enligt EFL, upphör, innebärande att kopplingen mellan medlemskapet i föreningen och medlemsprogrammet avslutas. (För upphörande av behandling av samtliga personuppgifter krävs utträde ur föreningen.)
 • Medlem har rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om hen.
 • Medlem har vidare rätt att begära att få personuppgifter rättade eller raderade.
 • Medlem har rätt att invända mot viss personuppgiftsbehandling, så som direktmarknadsföring (nyhetsbrev eller annan information om medlemsförmåner och medlemsaktiviteter som skickas ut).

  Medlems personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Enligt lag föreligger skyldighet att spara vissa personuppgifter i föreningens medlemsförteckning i sju år efter att föreningsmedlemskapet upphört.

  För fullständig information om hur medlemmens personuppgifter behandlas går att läsa mer om i Coops integritetspolicy som återfinns på coop.se.

  6.7. MEDLEMS RÄTTIGHET ATT DELTA I BESLUT, INNEHAVA FÖRTROENDEUPPDRAG
  Medlem som uteslutits, begärt utträde eller inte inom angiven tid har erlagt obligatorisk insats till sitt insatskonto, äger inte rätt att delta i föreningens beslut eller inneha förtroendeuppdrag.

  6.8. MEDLEMS EKONOMISKA ANSVAR
  Medlem svarar endast med medel innestående på insats- och förlagsinsatskonto samt förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp, för föreningens förpliktelser.

  6.9. MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
  Medlemskapet är personligt och kan inte övergå till annan, utöver vad som framgår av punkt 6.2.

6.10. UTTRÄDE
Medlem har rätt att begära att få utträda ur föreningen. Utträde sker per räkenskapsårets slut (den 31 december).

Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla det skriftligt till styrelsen före utgången av november. Vid senare anmälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.

Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto när det gått minst sex månader från utträdet. Insats återbetalas endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att kränka medlemmarnas lika rätt. Under ett räkenskapsår får inte mer än fem procent av föreningens insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall.

6.11. UTESLUTNING
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar sitt medlemskap eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Före sådant beslut ska medlemmen underrättas skriftligt och ges tillfälle att yttra sig.

Uteslutning kan även ske av medlem som under en ansenlig tid inte deltagit i föreningens kooperativa verksamhet. Vad som anses vara en ansenlig tid beslutas av styrelsen.

Vid uteslutning överförs medlemmens tillgodohavande hos föreningen till reservfonden.

§ 7. MEDLEMSKAPITAL OCH FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT
7.1. INSATS, INSATSKONTO
Varje medlem har ett insatskonto för den obligatoriska insatsen. Insatskontot kan ökas genom kontant betalning samt genom överföring av medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 8.

7.2. MEDLEMSKONTO
Till medlemskontot förs medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 8, vilka inte ska föras till insatskontot. Efter styrelsens beslut kan inköpsrelaterad bonus föras till medlemskontot. Till detta konto kan även uppsagda medel föras från insatskontot.

Medlemskontot får ökas endast genom medel som tillförs kontot enligt bestämmelserna i dessa stadgar.

Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut. Räntan tillgodoförs kontot. Medlen utbetalas vid anfordran.

7.3. FÖRLAGSINSATSER
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. För förlagsinsatserna ska gälla vad styrelsen i enlighet med EFL beslutar. Utdelning å förlagsinsats kan ske enligt § 8.

Förlagsinsatser får tillskjutas även av andra än medlemmar.

8. FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT
Redovisade överskottsmedel fördelas efter att balanserad förlust har täckts, enligt följande grunder i nämnd ordningsföljd så långt kapitalet räcker för respektive punkt i sin helhet:

 1. Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden.

2. Det inbetalda förlagsinsatskapitalet får utdelning enligt vad som anges i utfärdade förlagsandelsbevis.

3.Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie föreningsstämma.

4.Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen och beslut av föreningsstämman, delas ut till medlemmarna i förhållande till gjorda köp.

Styrelsen meddelar vilka köp som utgör underlag för beräkning av medlemmens del i överskottet och anvisar hur köpen ska styrkas.

De medel som en medlem erhåller vid överskottsfördelning enligt ovan förs till insatskontot eller medlemskontot enligt stämmans beslut.

§ 9. FÖRENINGENS BESLUTS- OCH KONTROLLORGAN
Föreningens besluts- och kontrollorgan är: Butiksråd, Ägarombud, Föreningsstämman, Föreningsstämmans valberedning, Butiksråden som agerar valberedning för val av Ägarombud, Revisorer, Föreningsstyrelsen, samt Verkställande direktören (VD)

§ 10. VALBARHET
Ägarombud
Endast myndig medlem som har betalt den obligatoriska insatsen och deltagit i föreningens kooperativa verksamhet under föregående verksamhetsperiod, samt ej är juridisk person, underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, är valbar till ägarombud eller dess ersättare, om inte annat föreskrivs i lag eller dessa stadgar. Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har väsentligt intresse kan inte väljas till ägarombud. Bedömning ska ske inför varje ägarombudsval och dokumenteras.

Ombud till föreningsstämman och deras ersättare kan inte ingå i föreningsstämmans valberedning.

Styrelse och andra föreningsorgan
Var och en som inte är juridisk person, underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan nomineras för val till föreningens styrelse eller andra föreningsorgan. Person som föreslås för val till föreningens organ ska vara oberoende, opartisk och inga särskilda omständigheter som kan rubba dennes förtroende i dessa avseenden ska föreligga. Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har väsentligt intresse kan inte av föreningsorgan väljas till ledamot av något av föreningens organ. Bedömning ska ske inför varje val och dokumenteras. Detsamma gäller revisor.

§ 11. FÖRENINGENS MEDLEMSDEMOKRATISKA ORDNING
Föreningens medlemmar representeras via ägarombud vid föreningens stämma.

11.1. REPRESENTATIV ORDNING
Utgångspunkten är att varje Coop-butik normalt utgör en valenhet.

Medlem tillhör normalt den valenhet där hon eller han är bosatt. I de fall föreningen bedriver verksamhet via helägt dotterbolag med inriktning på dagligvaruhandel flyttas valenhetens mandat över till geografiskt närmaste Coop-butik inom föreningens verksamhetsområde. Styrelsen kan besluta annorlunda och skall i så fall meddela valenheten senast den 31 december. Medlem kan dock vid val av ägarombud endast tillhöra en valenhet under en och samma valperiod.

Det ska också finnas ett butiksråd för varje valenhet. Butiksrådet består av en grupp intresserade medlemmar och som fungerar som ett rådgivande organ.

Styrelsen beslutar om antalet ägarombud för varje valenhet. Varje valenhet ska, där det är möjligt, välja minst ett ägarombud samt en ersättare per ägarombud. Senast i samband med utskick av kallelsen ska styrelsen meddela det antalet ägarombud som respektive valenhet ska välja.

11.1.1. VAL AV ÄGAROMBUD, ERSÄTTARE OCH BUTIKSRÅDSLEDAMÖTER
Styrelsen ska vid behov upprätta en valordning eller utfärda de övriga riktlinjer och kriterier som styrelsen anser krävs för genomförandet av val av ägarombud i enlighet med dessa stadgar.

Ordinarie val av ägarombud ska hållas innan ordinarie föreningsstämma jämna år och senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Valet kan ske elektroniskt, via Internet, förutsatt att medlems rätt till information och röstmöjlighet därvid inte inskränks. Valet ska för varje valenhet omfatta val av ägarombud, deras ersättare samt butiksrådsledmöter. Styrelsen ansvarar för att valen dokumenteras.

Samtliga kandiadater för ägarombud presenteras på Internet. Den som får flest röster väljs till ägarombud, näst flest röster väljs till ersättare och övriga kandidater som får minst en röst blir valda till butiksrådet. Vid lika röstantal avgörs valet genom lottning.

Ägarombud, deras ersättare samt butiksrådsledamöter väljs för tiden från nästkommande ordinarie föreningsstämma fram till och med utgången av den ordinarie föreningsstämma som infaller efter nästkommande val av ägarombud.  Avgår ett ägarombud under mandatperioden inträder ersättare.

Avgår ett butiksråd inom mandatperioden har övriga butiksrådsledamöter inom valenheten rätt att utse ersättare.

Vid avsaknad av ägarombud för enskild valenhet kan föreningsstyrelsen utlysa fyllnadsval.  Fyllnadsval ska ske senast fyra veckor före föreningsstämma. Röstningsförfarandet ska genomföras på samma sätt som vid ordinarie val av ägarombud.

Val av ägarombud sker innan föreningens ordinarie föreningsstämma, men de valda ägarombuden representerar inte medlemmarna vid den efterföljande ordinarie föreningsstämman. Detta för att befintliga ägarombud är bäst rustade att exempelvis besluta om ansvarsfrihet och bedöma ledningens förvaltning av föreningen. De valda ägarombuden tillträder således sitt uppdrag vid samma tidpunkt som de vid föreningsstämman valda styrelseledamöterna.

11.1.2. KALLELSE TILL VAL AV ÄGAROMBUD, ERSÄTTARE SAMT BUTIKSRÅD
Kallelse till val av ägarombud, ersättare samt butiksråd får utfärdas tidigast fyra veckor före, och senast två veckor före, valet äger rum. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla val som ska förekomma i samband med val av ägarombud anges i kallelsen.

Kallelse till val av ägarombud sker genom anslag i föreningens kooperativa försäljningsställen inom föreningsområdet samt genom anslag på föreningens webbplats enligt styrelsens beslut. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Om styrelsen anser det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande dessutom tillkännages genom annons i dagspress, digitalt medlemsverktyg (typ app), brev eller e-post.
11.1.3. DELTAGANDE VID VAL AV ÄGAROMBUD
Varje medlem som betalt den obligatoriska insatsen, och som inte redan deltagit i val av ägarombud vid annan valenhet under samma valperiod och som kan uppvisa giltigt medlemsbevis har rätt att delta vid val av ägarombud.

Om val av ägarombud sker vid fysiskt möte kan medlem (under de förutsättningar som angivits ovan) delta personligen, genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Endast medlemmens make, maka, partner, sambo eller annan medlem får vara ombud.

En medlem som är juridisk person får delta i val genom ombud, som inte är medlem.

Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet ska också kunna visa sin huvudmans medlemsbevis.

Varje medlem, ställföreträdare och ombud har yttranderätt och förslagsrätt samt rätt att delta i beslut med en röst. Ledamöter av styrelsen, VD eller representant för denne samt revisorerna har, även om de inte tillhört valenheten, rätt att närvara vid fysiskt möte för val av ägarombud.

Sker val av ägarombud elektroniskt via Internet har inte medlem rätt att delta i valet genom ombud.

11.1.4. PROTOKOLL
Protokoll från förrättat val av ägarombud ska innehålla fullständig uppgift om namn, medlemsnummer och adress för de personer som valts till ägarombud.

Justerat protokoll ska sändas till VD senast en vecka efter det att valet slutförts. En samlad redovisning av valda ägarombud ska meddelas medlemmarna senast två veckor efter att samtliga val av ägarombud slutförts.

Om val av ägarombud sker elektroniskt via Internet ska två centrala valkontrollanter utses av föreningsstyrelsen med uppgift att protokollföra valet samt kontrollera valförfarandet och att valresultatet är rättvisande. I de fall fysiska val har genomförts ska en eller flera av ägarombudsvalets utsedd/utsedda justerare justera protokollet jämte ordförande vid någon av ägarombudsvalen.

11.1.5. ARBETSORDNING FÖR ÄGAROMBUD
Styrelsen fastställer arbetsordning för ägarombuden.

11.1.6. ENTLEDIGANDE AV ÄGAROMBUD
Styrelsen kan entlediga ett ägarombud (eller ersättare och butiksråd) från samtliga uppgifter i en valenhet om ägarombudet (respektive ersättaren eller butiksrådet) enligt styrelsens bedömning

 1. inte uppfyller ställda kriterier för uppdraget, eller
 2. riskerar att skada föreningen, KF eller Coop eller relationen till aktuell butik i valenheten.

  Om entledigande sker med stöd av denna bestämmelse ska styrelsen lämna rapport därom vid närmast påföljande föreningsstämma.

§ 12. FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman utgörs av valda ägarombud. De beslutar för samtliga medlemmars räkning. Varje ombud har en röst vid stämman. Styrelsens ledamöter, föreningschef/VD och revisorerna ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger. De har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.

12.1. ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast den 30 juni. Stämman hålls på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen kan dock besluta att stämman ska hållas på annan ort inom föreningens verksamhetsområde. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
 6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt av koncernredovisningen.
 7. Framläggande av revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.
 9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD.
 11. Fastställande av instruktion till valberedningen.
 12. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning.
 13. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
 15. Val av styrelseordförande.
 16. Val av ledamöter i styrelsen.
 17. Val av revisor och ersättare.
 18. Val av valberedning.
 19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
 20. Motioner.

  12. 2. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
  Extra föreningsstämma ska hållas, om

 21. styrelsen beslutar det, eller om
 22. revisorn eller
 23. en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar eller
 24. en minoritet av minst 1/10 av samtliga ägarombud begär det.

  Begäran från revisor, medlemsminoritet eller ägarombudsminoritet ska vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman ska hållas. Inom fjorton dagar från det att sådan begäran kommit, ska styrelsen utfärda kallelse.

  12.3. KALLELSER OCH ANDRA MEDDELANDEN
  Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före stämman.

  Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden som ska förekomma på stämman ska anges i kallelsen.

  Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller e-post till varje ägarombud. Om styrelsen anser det lämpligt, kan både kallelser och andra meddelanden i stället tillkännages genom annonsering i dagspress.

  12.4. BESLUT VID FÖRENINGENS STÄMMOR
  Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida inte EFL eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet.

  Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av mötesordföranden och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning om någon begär det. Efter styrelsens beslut kan poströstning genomföras i enlighet med gällande lagstiftning avseende ekonomiska föreningar.

  § 13. STÄMMOPROTOKOLL
  Stämmoprotokoll ska justeras av stämmans sekreterare, ordförande och två av stämman utsedd justerare.

  § 14. VALBEREDNING
  Ordinarie föreningsstämma utser, och styrelsen föreslår, en valberedning för beredning av val av föreningsstyrelse, med minst tre och högst sju ledamöter. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter valberedningen ska ha inom den angivna ramen.

  Till valberedningen ska utses ledamöter med erforderlig erfarenhet och kompetens för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag. I varje valberedning ska både män och kvinnor vara representerade, och utgöra en god representation för föreningens upptagningsområde och medlemsunderlag. Styrelsen föreslår instruktion för valberedningen att fastställas vid stämma. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare efter förslag från valberedningen.

  Butiksråden agerar inom sig valberedning inför val av ägarombud inom respektive valenhet i enlighet med de av styrelsen upprättade normer. Om butiksråd saknas i valenhet har styrelsen rätt att föreslå lämpliga kandidater som ägarombud.

  14.1. VALBEREDNINGENS UPPDRAG
  Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen.

  Föreningsstämmans valberedning ska föreslå lämpliga kandidater till ledamöter i föreningsstyrelsen med beaktande av behovet av styrelsens kompetens, med utgångspunkt i föreningens verksamheter och särskilt avseende kooperativ samhandel. Vidare ska föreningsstämmans valberedning beakta att föreningsstyrelsen bör utgöra en god representation av medlemmar och upprätthålla en jämn könsfördelning och i övrigt följa de instruktioner till valberedningen som fastställs på stämman efter förslag från styrelsen.

  Butikskråden ska för beredning av val av ägarombud beakta att ägarombuden som grupp ska vara allsidigt sammansatt med en jämn könsfördelning och utgöra en god representation för medlemmarna inom valenheten genom god lokal kännedom om valenhetens butiker och medlemmarnas förväntningar.

  § 15. NOMINERING
  Alla nomineringar till förtroendevalda uppdrag ska ske öppet avseende vem som är nominerad, motivering, information om den nominerade samt vem som nominerat. Styrelsen ska tillse att dessa redovisas transparent i god tid inför respektive val.

  15.1. NOMINERING AV ÄGAROMBUD
  Medlem, som har förslag på ägarombud, ska senast den 31 december året före valet av ägarombud sker, lämna valberedningen för val av ägarombud uppgift om kandidatens namn och adress samt vilken valenhet personen kandiderar för.

  15.2. NOMINERING AV LEDAMOT TILL FÖRENINGSSTYRELSEN
  Medlem, som har förslag på ledamot till föreningsstyrelsen, ska senast den 31 december, lämna valberedningen för val av föreningsstyrelse uppgift om kandidatens namn och adress.

  15.3. NOMINERING AV LEDAMOT I VALBEREDNINGEN
  Medlem, som har förslag på ledamot till valberedningen för val av föreningsstyrelsen, ska senast den 31 december, lämna föreningsstyrelsen uppgift om kandidatens namn och adress.

  § 16. STYRELSEN
  16.1. STYRELSENS LEDAMÖTER
  Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter, som väljs av ordinarie föreningsstämma.

  Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom den angivna ramen.

  Ledamöterna utses för en period som löper fram till att ordinarie föreningsstämma hållits under det räkenskapsår som inträder två år efter valet. Vid den årliga ordinarie föreningsstämman ska hälften av styrelseledamöterna väljas.

  Lämplighetsprövning av nominerade styrelseledamöter och ordförande ska genomföras av valberedningen inför val.

  Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. Ordföranden utses för en tid av ett år till dess att ordinarie stämma hållits under räkenskapsåret efter valet.

  Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa stämma.

  16.2. BESLUTSFÖRHET
  Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna, förutsatt att deras röstetal uppgår till minst en tredjedel av styrelsens totala röstetal, är ense om beslutet.

  16.3. STYRELSEPROTOKOLL
  Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt.

  16.4. STYRELSEN UPPGIFTER
  Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen.

  Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innebär bland annat att styrelsen är ansvarig för att föreningens verksamhet sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och för den gemensamma samhandeln fastställda regelverk.

  För den löpande förvaltningen ska styrelsen utse en Verkställande Direktör (VD.) Styrelsen ska utöva tillsyn över VD:s förvaltning och årligen fastställa en instruktion för VD.

  Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse samt utse representant/representanter till KF:s stämma, samt kan föreslå föreningsstämman att tillsätta högst två förtroendevalda med uppgift att granska styrelsens övergripande förvaltning av föreningens angelägenheter med betoning på medlemsdemokratiska frågor.

  16.5. UPPGIFTER VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
  VD har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i enlighet med gällande lag, dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut.

  VD ska medverka vid styrelsens sammanträden och har yttrande-, förslags- men ingen rösträtt.

  16.6. FIRMATECKNING
  Föreningens firma ska som huvudregel tecknas, förutom av styrelsen, av firmatecknare som styrelsen utsett att två i förening teckna firman, samt av VD ensam beträffande åtgärder som hör till den löpande förvaltningen.

  § 17 REVISORER
  För granskning av styrelsens och VD:s förvaltning samt av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman för en tid av ett år en auktoriserad revisor och en ersättare eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorn och ersättaren eller det registrerade revisionsbolaget väljs till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet.

  17.1. REVISIONEN
  Revisorn ska verkställa revision enligt god revisionssed.

  Revisionsberättelse ska vara avgiven senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Även en särskild koncernrevisionsberättelse ska avges inom samma tid.

  Om revisorn har något att anmärka mot styrelsens, en enskild styrelseledamots eller VD:s förvaltning, ska den som anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

  § 18. ÅRSREDOVISNING
  Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

  Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och skulder värderas enligt god redovisningssed. Anvisningar från KF ska tillämpas.

  Styrelsen och VD ska minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna sin årsredovisning till revisorerna. Även en koncernredovisning ska upprättas per den 31 december och lämnas till revisorerna inom samma tid som moderföreningens årsredovisning.

  § 19. MOTIONER
  Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig motion eller skicka motionen via e-post på angiven adress till styrelsen senast den 31 december. Motionen ska vara egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin adress.

  § 20. ANNAN FRAMSTÄLLNING
  Om medlem skriftligen framlägger ett förslag, ett önskemål eller ett klagomål för styrelsen, är styrelsen skyldig att undersöka saken och lämna medlemmen ett skriftligt svar.

  § 21. STADGEÄNDRING
  Ändring av dessa stadgar sker enligt vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar. Innan föreningsstyrelsen underställer föreningsstämman ska ändringsförslaget godkänts av KF. En stadgeändring är inte giltig och får inte registreras utan KF:s godkännande.

  § 22. FUSION
  Senast två månader inför ett beslut om att föreningen ska fusioneras ska KF:s styrelse informeras.

  § 23. UTTRÄDE UR KF
  Ett beslut att utträda ur KF är giltigt om det fattats av två stämmor i följd, varav den andra stämman ska vara ordinarie föreningsstämma, och beslutet på den senare av de båda stämmorna biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande samt KF:s styrelse skriftligt underrättats om att utträdesfrågan ligger på agendan för stämman minst fjorton dagar innan den första stämman ska hållas.

  § 24. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
  Föreningen ska träda i likvidation

– om likvidationsplikt föreligger enligt EFL eller

– om mer än hälften av det inbetalda insatskapitalet exklusive förlagsinsatskapital gått förlorat och bristen inte fyllts inom tre månader efter det att förhållandet anmälts för medlemmarna på en föreningsstämma.

Vid likvidation gäller följande:
Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, ska av överskottet först förlagsinsatserna återbetalas till förlagsandelsinnehavarna och, om något därefter återstår, medlemsinsatserna återbetalas till medlemmarna.

All återbetalning sker med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i proportion till deras tillgodohavanden på respektive insatskonton hos föreningen vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.

Finns ytterligare tillgångar ska dessa efter föreningsstämmans beslut anslås till kooperativt eller allmännyttigt ändamål, som KF godkänt.

Föreningens protokoll och årsredovisningar ska överlämnas till KF.

§ 25. FÖRENINGSLAGEN
I övrigt gäller vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar, ovan kallad ”EFL”.