Stadgar för Coop Värmland Ekonomisk förening

FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL

§ 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering

FIRMA OCH SÄTE

Föreningens firma är Coop Värmland Ekonomisk förening.

Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun i Värmlands län.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 

Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i Värmland med omnejd. Föreningen är medlem i
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att främja sina medlemmars hushållsekonomi
genom att driva konsumentkooperativ dagligvaruhandel och i samverkan med övriga
konsumentföreningar som är medlem i KF, via medlemskapet, driva en kooperativ samhandel som
syftar till att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot
medlemmarnas krav och önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och information samt
opinionsbildning avseende kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

Föreningen ska även i övrigt bidra till att förverkliga konsumentkooperationens verksamhetsidé.

Föreningen kan även driva annan verksamhet i enlighet med och/eller understödjande ändamålet.

Den kooperativa verksamheten kan bedrivas i dotterföretag i enlighet med gällande lagstiftning.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

VERKSAMHETENS FINANSIERING m.m.

Föreningens övergripande syfte är att förverkliga den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och göra det möjligt för medlemmar att bidra till en
hållbar utveckling.

Verksamheten ska drivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska bygga eget kapital som stärker dess oberoende och utveckling. Finansiering bör
därför i största möjligaste utsträckning ske med insatskapital och överskott som bildas i
verksamheten samt med inlåning från medlemmarna.

Föreningen ska ratificera KFs policy för finansiell stabilitet och anta policyer som av KF styrelse
beslutas att gälla för konsumentföreningar som är medlemmar i KF och del i den kooperativa
samhandeln.

Föreningen ska avseende den verksamhet som är assimilerad med den gemensamma kooperativa
samhandeln, efterleva de regelverk som uppställs av KFs styrelse avseende lojalitet till den
gemensamma samhandel och uppträdande under ett av KF ägt och/eller för samhandeln dedikerat
varumärke.

Föreningen ska antaga KFs regler för samhandel.

KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från föreningens års-, delårsbokslut samt
månadsrapporter.

MEDLEMSKAP

§ 2 Inträde

Föreningen är öppen för var och en, även juridiska personer, som vill främja föreningens ändamål,
verksamhet och utveckling.

Varje medlem ska inneha en insats på 100 kr. Beloppet tillgodoförs medlemmens insatskonto.

Medlemskap föreligger när minst 100 kr finns på insatskontot.

Varje medlem får ett medlemsbevis och har rätt att på begäran få ett kontobesked en gång om året.

Medlemskap föreligger även, utan särskild ansökan, när föreningen mottagit medlemmens insats på
minst 100 kr från KF eller annan till KF ansluten förening.

§ 3 Medlems skyldigheter

Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar samt efter bästa förmåga främja föreningens ändamål, verksamhet och utveckling.

§ 4 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förpliktelser ansvarar medlem med medel innestående på insats- och förlagsinsatskonto samt förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp.

§ 5 Utträde

Medlem får utträda ur föreningen. Utträde sker vid räkenskapsårets slut (den 31 december). Medlem
som vill utträda ur föreningen ska anmäla det skriftligt till styrelsen före utgången av november. Vid
senare anmälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.

Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto när det gått minst
sex månader från utträdet. Insats återbetalas endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade
medel och utan att kränka medlemmarnas lika rätt. Under ett räkenskapsår får inte mer än 5 procent
av föreningens insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall.

§ 5 a Byte av förening

Styrelsen har rätt att föra över medlems behållna insats i föreningen till en till KF ansluten förening
inom vars geografiska verksamhetsområde medlem är folkbokförd eller har sitt säte.
I samband med att medlem beviljas medlemskap i den mottagande föreningen anses medlem ha
utträtt ur föreningen.

§ 6 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar sitt
medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Före sådant beslut ska medlemmen underrättas skriftligt
och ges tillfälle att yttra sig. Medlem som inte medverkat i föreningens medlemsprogram under en
sammanhängande period på minst fem år kan uteslutas av styrelsen.
Medlemmens tillgodohavande hos föreningen överförs till reservfonden.

MEDLEMSKAPITAL OCH FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT

§ 7 Insats, insatskonto

Varje medlem ska delta med en insats på 100 kr. Medlem får delta med högre insats.
Insatskontot kan ökas genom kontant betalning samt genom överföring av medel som medlemmen
erhåller vid överskottsfördelning enligt § 10.

§ 8 Medlemskonto

Till medlemskontot förs medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 10, vilka
inte ska föras till insatskontot. Efter styrelsens beslut kan inköpsrelaterad bonus föras till
medlemskontot. Till detta konto kan även uppsagda medel föras från insatskontot.

Medlemskontot får ökas endast genom medel som tillförs kontot enligt bestämmelserna i dessa
stadgar.

Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut. Räntan tillgodoförs kontot.

Medlen utbetalas vid anfordran.

§ 9 Förlagsinsatser

Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. För
förlagsinsatserna ska gälla vad styrelsen i enlighet med föreningslagen beslutar. Förlagsinsatser får
tillskjutas även av andra än medlemmar.

§ 10 Fördelning av överskott 

Redovisade överskottsmedel fördelas efter följande grunder, sedan eventuellt balanserad förlust täckts:

1. Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden.

2. Det inbetalda förlagsinsatskapitalet får utdelning enligt vad som anges i utfärdade förlagsandelsbevis.

3. Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie föreningsstämma.

4. Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna i förhållande till gjorda köp.

Styrelsen meddelar vilka köp som omfattas av del i överskottet enligt punkt 4 och anvisar hur köpen ska styrkas.

De medel som en medlem erhåller vid överskottsfördelning enligt ovan förs till insatskontot eller medlemskontot enligt stämmans beslut.

BESLUTS- OCH KONTROLLORGAN

§ 11 Föreningens besluts- och kontrollorgan

 Föreningens besluts- och kontrollorgan är:

1. Val av ägarombud och butiksråd
2. Butiksråd
3. Butiksrådets valberedning för val av ägarombud
4. Ägarombud
5. Föreningsstämman
6. Föreningsstämmans valberedning
7. Föreningsstyrelsen
8. Verkställande direktören (VD)
9. Revisorerna

Endast medlem är valbar till föreningens organ, om inte annat föreskrivs i lag eller dessa stadgar.
Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har
väsentligt intresse kan inte av föreningsorgan väljas till ledamot av något av föreningens organ.
Styrelseledamot får inte genom val tillhöra annat föreningsorgan. Detsamma gäller revisor.
Ombud till föreningsstämman och deras ersättare (suppleanter) kan inte ingå i butiksrådets
valberedning för val av ägarombud.

VAL AV ÄGAROMBUD, ERSÄTTARE OCH BUTIKSRÅD

§ 12 Butiksindelning, butikstillhörighet, butiksrådsledamöter samt antal ägarombud

Utgångspunkten är att varje Coop-butik normalt utgör en valenhet.

Medlem tillhör normalt den valenhet där han eller hon är bosatt. I de fall föreningen bedriver
verksamhet via helägt dotterbolag med inriktning på dagligvaruhandel flyttas valenhetens mandat
över till geografiskt närmaste Coop-butik. Styrelsen kan besluta annorlunda och skall i så fall meddela
valenheten senast den 31 december. Medlem kan dock vid val av ägarombud endast tillhöra en
valenhet under en och samma valperiod.

Det ska finnas ett butiksråd för varje Coop-butik. Butiksrådet består av en grupp intresserade
medlemmar och fungerar som ett rådgivande organ.

Styrelsen beslutar om antalet ägarombud för varje valenhet. Varje valenhet ska, där det är möjligt,
välja minst ett ägarombud samt en ersättare per ägarombud. Senast i samband med utskick av
kallelsen ska styrelsen meddela det antal ägarombud som respektive valenhet ska välja.

§ 13 Val av ägarombud, ersättare och butiksrådsledamöter

Styrelsen ska vid behov upprätta en valordning eller utfärda de övriga riktlinjer och kriterier som
styrelsen anser krävs för genomförandet av val av ägarombud i enlighet med dessa stadgar.
Ordinarie val av ägarombud och butiksrådsledamöter ska hållas vartannat år och senast tre veckor
före ordinarie föreningsstämma. Valet ska ske elektroniskt via Internet, förutsatt att medlems rätt till
information och röstmöjlighet därvid inte inskränks. Valet ska för varje valenhet omfatta val av
ägarombud, deras ersättare samt butiksrådsledamöter.

Samtliga kandidater för ägarombud presenteras på Internet. Den som får flest röster väljs till
ägarombud, näst flest röster väljs till ersättare och övriga kandidater som får minst en röst blir valda
till butiksrådet. Vid lika röstantal avgörs valet genom lottning. Ägarombud, ersättare och
butiksrådsledamöter väljs för tiden fram till nästa ordinarie val av ägarombud, ersättare och
butiksrådsledamöter. Avgår ett ägarombud under mandatperioden inträder ersättare. Ersättare
träder in i turordning utifrån antal röster i ägarombudsvalet.

Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, kalla till fysiskt möte för val av ägarombud och
butiksrådsledamot, där även val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare ska
förrättas.

Vid avsaknad av ägarombud för enskild valenhet kan styrelsen utlysa fyllnadsval. Fyllnadsval ska ske
senast fyra veckor före föreningsstämma. Röstningsförfarandet ska genomföras på samma sätt som
vid ordinarie val av ägarombud.

Istället för att utlysa fyllnadsval kan styrelsen vid avsaknad av ägarombud för enskild valenhet utse
tillförordnat ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud har samma uppgifter som ett valt ägarombud.
Ett tillförordnat ägarombud kan inte rösta på föreningsstämman eller delta som ombud på KFs
stämma.

§ 14 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna

Kallelse till val av ägarombud och butiksrådsledamöter får utfärdas tidigast fyra veckor före, och
senast två veckor före, valet äger rum. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla val som ska förekomma anges
i kallelsen.

Kallelse till val av ägarombud och butiksrådsledamöter sker genom anslag i kooperativa
försäljningsställen inom föreningsområdet samt genom anslag på föreningens webbplats enligt
styrelsens beslut. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Om styrelsen anser
det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande dessutom tillkännages genom annons i dagspress,
brev eller e-post.

§ 15 Deltagare vid val av ägarombud, ersättare och butiksrådsledamöter

Varje medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis, och som inte redan deltagit i val av ägarombud
och butiksrådsledamöter vid annan valenhet under samma valperiod, har rätt att delta vid val av
ägarombud. Om val av ägarombud och butiksrådsledamot sker vid fysiskt möte kan medlem delta
personligen, genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Endast medlemmens make, maka,
partner, sambo eller annan medlem får vara ombud. En medlem som är juridisk person får dock ha
ett ombud, som inte är medlem. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombudet ska ha en
skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet ska också kunna visa sin
huvudmans medlemsbevis.

Varje medlem, ställföreträdare och ombud har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att delta i beslut
med en röst. Ledamöter av föreningsstyrelsen, VD eller representant för denne samt revisorerna har,
även om de inte tillhör valenheten, närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ingen rösträtt.

Sker val av ägarombud elektroniskt via internet har inte medlem rätt att delta i valet genom ombud
enligt första stycket.

§ 16 Protokoll

Protokoll från förrättat val av ägarombud och butiksrådsledamöter ska innehålla fullständig uppgift
om namn, medlemsnummer och adress för de personer som valts till ägarombud, ersättare och
butiksrådsledamöter.
Justerat protokoll ska sändas till VD senast en vecka efter det att valet slutförts. En samlad
redovisning av valda ägarombud ska meddelas medlemmarna senast två veckor efter att samtliga val
av ägarombud slutförts.

Om val av ägarombud, ersättare och/eller butiksrådsledamöter sker elektroniskt via Internet ska två
centrala valkontrollanter utses av styrelsen med uppgift att protokollföra valet samt kontrollera
valförfarandet och att valresultatet är rättvisande. Föreningens valkontrollanter ska justera
protokollet.

ÄGAROMBUD OCH BUTIKSRÅD

§ 17 Ägarombud

Ägarombud, ersättare till ägarombud samt butiksrådsledamot ska vara myndig och medlem i
föreningen samt regelbundet handla i valenhetens Coop-butiker. Ägarombuden ska bevaka
medlemmarnas intressen under mandatperioden och representera valenhetens medlemmar vid
kontakter med föreningens övriga organ. Ägarombuden har också att agera såsom rådgivande till
styrelsen under mandattiden. Styrelsen fastställer årligen arbetsordning för ägarombud.

Butiksråden agerar rådgivande till aktuell butik och butikschef i valenheten. Styrelsen fastställer
årligen arbetsordning för butiksråd.

§ 17 a Entledigande av ägarombud och butiksråd

Styrelsen kan entlediga ett ägarombud, ersättare och butiksrådsledamot från samtliga uppgifter i en
valenhet om ägarombudet, ersättaren eller butiksrådsledamoten enligt styrelsens bedömning;
– Inte uppfyller ställda kriterier för uppdraget eller
– Riskerar att skada föreningen, KF eller Coop eller relationen till aktuell butik i
valenheten.

Om entledigande sker med stöd av denna bestämmelse ska styrelsen lämna rapport därom vid
närmaste föreningsstämma. Ägarombud som entledigats enligt ovan kvarstår dock i sin roll som
ombud på föreningsstämma enligt §18.

FÖRENINGSSTÄMMAN

§ 18 Deltagare vid föreningsstämman

Föreningsstämman utgörs av valda ägarombud. De beslutar för samtliga medlemmars räkning. Varje
ombud har en röst vid stämman. Styrelsens ledamöter, VD och revisorerna ska närvara vid
föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger. De har yttranderätt och förslagsrätt men inte
rösträtt.

§ 19 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 15 maj. Stämman hålls på den ort där föreningens
styrelse har sitt säte. Styrelsen kan dock besluta att stämman ska hållas på annan ort inom
föreningens verksamhetsområde. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordning.
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och
konsumentkooperationen i övrigt.
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt, om föreningen är moderförening i en
koncern, av koncernredovisningen.
7. Framläggande av revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernresultat- och
koncernbalansräkningarna.
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
föreningens ledning.
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av styrelseordförande efter förslag från föreningsstämmans valberedning.
15. Val av ledamöter i styrelsen efter förslag från föreningsstämmans valberedning.
16. I förekommande fall val av verksamhetsrevisorer.
17. Val av revisor eller registrerat revisionsbolag.
18. Val av valberedning för föreningens styrelse
19. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.
20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.
21. Motioner.

 

§ 20 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas, om
–   styrelsen beslutar det, eller om
–   revisor eller
–   en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar eller
–   en minoritet av minst 1/10 av samtliga ägarombud begär det.

Begäran från revisor, medlemsminoritet eller ägarombudsminoritet ska vara skriftlig och ange för
vilket ändamål stämman ska hållas. Inom fjorton dagar från det att sådan begäran kommit, ska
styrelsen utfärda kallelse.

§ 21 Kallelser och andra meddelanden till ägarombuden

Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor före
stämman.
Kallelse till extra stämma får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före
extrastämma. Gäller extrastämma fusion eller stadgeändring ska kallelse utfärdas senast fyra veckor
före stämman.
Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som ska förekomma på stämman, ska anges i kallelsen.

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller e-post till varje ägarombud. På samma sätt
lämnas övriga meddelanden till ägarombuden. Om styrelsen anser det lämpligt, kan andra
meddelanden än kallelser i stället tillkännages genom annons i dagspress eller anslag i kooperativt
försäljningsställe.

Av föreningslagen framgår att kallelse i vissa fall måste ske genom skriftligt meddelande till varje
medlem.

§ 22 Beslut vid föreningens stämmor

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida
inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den
vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom
lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det.
Efter styrelsens beslut kan poströstning genomföras i enlighet med gällande lagstiftning avseende
ekonomiska föreningar.

VALBEREDNINGAR

§ 23 Valberedningar

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter,
för val av föreningsstyrelse. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter
valberedningen ska ha inom den angivna ramen. I varje valberedning ska både män och kvinnor vara
representerade. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare
efter förslag från valberedningen.

Butiksråden utser inom sig en valberedning för val av ägarombud och butiksrådsledamöter med
minst en ledamot och en ersättare i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Valberedningarna ska föreslå kandidater, som de anser vara lämpliga med hänsyn till uppdragens art.
De ska eftersträva en jämn fördelning mellan män och kvinnor i de olika föreningsorganen.

Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den ska beakta
att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt och att personer med kunskap om kooperation, ekonomi
och samhällsliv bör ingå i styrelsen.

Valberedningen för val av ägarombud och butiksrådsledamöter ska beakta att ägarombuden och
butiksrådsledamöterna som grupp ska vara allsidigt sammansatt och att de nominerade bör ha god
lokal kännedom om valenhetens butiker och medlemmarnas förväntningar.

NOMINERINGAR

§ 24 Nominering av ägarombud

Medlem som har förslag på ägarombud ska, senast den 31 december året före valet sker, lämna
förslaget till butiksrådets valberedning med uppgift om kandidatens namn och adress samt vilken
valenhet personen kandiderar för.

§ 25 Nominering av ledamot till styrelsen

Medlem, som har förslag på ledamot till styrelsen, ska senast den 31 december året före valet sker,
lämna förslaget till föreningsstämmans valberedning med uppgift om kandidatens namn och adress.

§ 26 Nominering av ledamot i valberedningarna

Medlem, som har förslag på ledamot till valberedningen för val av ägarombud och butiksråd
respektive valberedningen för val av styrelsen, ska senast den 31 december året före valet sker,
lämna förslaget till styrelsen med uppgift om kandidatens namn och adress.

STYRELSEN

§ 27 Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma.
Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom den angivna
ramen. VD har yttrande och förslagsrätt i styrelsen.
Ledamöterna utses för en tid av två år till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under
räkenskapsåret två år efter valet. Hälften av ledamöterna ska väljas varje år och om föreningen har
ojämnt antal ledamöter ska antalet ledamöter som ska väljas avrundas uppåt till heltal vartannat år
och avrundas nedåt till heltal övriga år.

Styrelseledamot ska vara myndig och medlem i föreningen. Den som är försatt i konkurs eller är
underkastad näringsförbud kan inte vara styrelseledamot.

Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. Ordförande väljs för en tid av ett år till dess att
ordinarie stämma hållits under räkenskapsåret efter valet. Ordföranden får inte utses bland anställda
i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har väsentligt intresse.

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för
tiden intill slutet av nästa stämma.

 

§ 28 Beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett
styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet.

Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska föras i
nummerordning och förvaras på betryggande sätt.

§ 29 Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen. Styrelsen ansvarar för föreningens
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

För den löpande förvaltningen anställer styrelsen en VD. Styrelsen ska utöva tillsyn över VD:s
förvaltning och årligen fastställa en arbetsordning för VD.

Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (VD)

§ 30 VD:s uppgifter

VD har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i enlighet med gällande lag
och dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut.

VD ska vara myndig och medlem i föreningen. Den som är försatt i konkurs eller är underkastad
näringsförbud kan inte vara VD.

FIRMATECKNING

§ 31 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av firmatecknare som styrelsen utsett att två i
förening teckna firman, samt av VD ensam beträffande åtgärder som hör till den löpande
förvaltningen.

REVISORERNA

§ 32 Revisorerna

För granskning av styrelsens och VD:s förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie
föreningsstämman för en tid av ett år en auktoriserad revisor och en ersättare eller ett registrerat
revisionsbolag. Revisorn och ersättaren eller det registrerade revisionsbolaget väljs till dess att
ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet.

Efter förslag från styrelsen kan föreningsstämman besluta att tillsätta högst två verksamhetsrevisorer
med uppgift att revidera styrelsens övergripande förvaltning av föreningens angelägenheter.

§ 33 Revisionen

Revisorn ska verkställa revision enligt god revisionssed.

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Är föreningen
moderförening i en koncern, ska särskild koncernrevisionsberättelse avges inom samma tid.

Om revisorn har något att anmärka mot styrelsens, en enskild styrelseledamots eller VD:s förvaltning,
ska den som anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

ÅRSREDOVISNING

§ 34 Räkenskapsavslutning

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.
Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och skulder värderas enligt god redovisningssed.
Anvisningar från KF ska tillämpas.
Styrelsen och VD ska minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna sin årsredovisning till
revisorerna. Om föreningen är moderförening i en koncern, ska även koncernredovisning upprättas
per den 31 december och lämnas till revisorerna inom samma tid som moderföreningens årsredovisning.

MOTIONER

§ 35 Motioner

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig motion
till styrelsen senast den 31 december året före stämman hålls. Motionen ska vara egenhändigt
undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin adress.

STADGEÄNDRING, UTTRÄDE UR KF, UPPLÖSNING

§ 36 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker enligt vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.
Innan föreningen vidtar stadgeändring ska ändringsförslaget skickas till KF för godkännande.
En stadgeändring är inte giltig och får inte registreras utan KF:s godkännande.

§ 37 Utträde ur KF

Ett beslut att utträda ur KF är giltigt om det fattats av två stämmor i följd, varav minst en ska vara
ordinarie föreningsstämma, och beslutet på den senare av de båda stämmorna biträtts av minst två
tredjedelar av de närvarande samt KFs styrelse skriftligt underrättats om denna stämma minst
fjorton dagar innan stämman ska hållas.

§ 38 Föreningens upplösning

Föreningen ska träda i likvidation
– om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen eller
– om mer än hälften av det inbetalda insatskapitalet exklusive förlagsinsatskapital gått förlorat
och bristen inte fyllts inom tre månader efter det att förhållandet anmälts för medlemmarna
på en föreningsstämma.

Vid likvidation gäller följande:
Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, ska av överskottet först förlagsinsatserna
återbetalas till förlagsandelsinnehavarna och, om något därefter återstår, medlemsinsatserna
återbetalas till medlemmarna.

All återbetalning sker med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive
medlemmarna i proportion till deras tillgodohavanden på respektive insatskonton hos föreningen vid
tidpunkten för likvidationsbeslutet.

Finns ytterligare tillgångar ska dessa efter föreningsstämmans beslut anslås till kooperativt eller
allmännyttigt ändamål, som KF godkänt.

Föreningens protokoll och årsredovisningar ska överlämnas till KF.

 

§ 39 Föreningslagen

I övrigt gäller vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.