STADGAR

för Konsum Värmland Ekonomisk förening

Organisationsnummer 773200-2089

Firma, säte, ändamål

§ 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering

Firma och säte

Föreningens firma är Konsum Värmland ekonomisk förening.

Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad.

Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningen är en sammanslutning av kon­sumenter i Värmland med omnejd. Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i samverkan med KF främja sina medlemmars hushålls­ekonomi genom att på effektivaste sätt för­sälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önske­mål, att bedriva kunskapsutveckling och information samt opinionsbildning avseende kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

Föreningen ska även i övrigt bidra till att förverkliga konsumentkooperationens verk­samhetsidé.

Föreningen kan även driva annan verksamhet i enlighet med och/eller understödjande för ändamålet.

Den kooperativa verksamheten kan bedrivas i dotterföretag i enlighet med gällande lagstiftning.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Verksamhetens finansiering m.m.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som stärker dess oberoende och utveckling. Finansieringen bör därför i största möjliga utsträckning ske med insatskapital och över­skott som bildas i verksamheten samt med inlåning från medlemmarna.

KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från föreningens års-, delårsbokslut samt månadsrapporter.

Föreningen ska genast påkalla samråd med KF och KF äger rätt att påkalla samråd

– om föreningens rörelsemarginal enligt det senaste årsbokslutet är negativ,

– om föreningens eget kapital enligt det senaste årsbokslutet understiger 20 % av balansomslutningen,

– före beslut om butiksetablering om eget kapital enligt senaste årsbokslutet understiger 25 % av balans­omslutningen samt

– före beslut om annan investering som överstiger 20 % av balans­omslutningen.

KF har rätt att till föreningens styrelse adjungera 1-2 personer med rätt att delta i styrelsens sammanträden

– om rörelsemarginalen även enligt näst­följande årsbokslut är negativ eller

– om eget kapital enligt upprättad kon­trollbalansräkning understiger 20 % av balansomslutningen.

Om föreningens egna kapital enligt det se­naste årsbokslutet understiger 20 % av balansomslutningen ska föreningen upprätta kontrollbalansräkning.

Medlemskap

§ 2 Inträde

Föreningen är öppen för var och en, som vill främja föreningens ändamål, verksamhet och utveckling. Även juridiska personer kan beviljas medlemskap.

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig.

Den ska ställas till styrelsen.

Varje medlem ska inneha en insats på 100 kr.

Beloppet betalas och tillgodoförs medlemmens insatskonto.

Medlemskap föreligger när

– styrelsen beviljat inträde och

– minst 100 kr finns på insatskontot.

Varje medlem får ett medlemsbevis och har rätt att få ett kontobesked en gång om året.

§ 3 Medlems skyldigheter

Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar samt efter bästa förmåga främja föreningens ändamål, verksamhet och utveckling.

§ 4 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förpliktelser ansvarar med­lem med medel innestående på insats- och förlagsinsatskonto samt förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp.

§ 5 Utträde

Medlem får utträda ur föreningen. Utträde sker vid räkenskapsårets slut (den 31 december). Medlem som vill utträda ur före­ningen ska anmäla det skriftligt till styrelsen före utgången av november. Vid senare an­mälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.

Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto när det gått minst sex månader från utträdet. Insats återbetalas endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att kränka medlemmarnas lika rätt. Under ett räkenskapsår får inte mer än 5 procent av föreningens insatskapital betalas ut. Styrel­sen kan medge undantag för särskilda fall.

§ 6 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningens ända­mål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Före sådant beslut ska med­lemmen underrättas skriftligt och ges tillfälle att yttra sig. Medlem som inte medverkat i föreningens medlemsprogram under en sammanhängande period på minst fem år kan uteslutas av styrelsen.

Medlemmens tillgodohavande hos före­ningen överförs till reservfonden.

Medlemskapital och fördelning av överskott

§ 7 Insats, insatskonto

Varje medlem ska delta med en insats på minst 100 kr. Medlem får delta med högre insats.

Insatskontot kan ökas genom kontant betal­ning samt genom överföring av medel som medlemmen erhåller vid överskotts­fördelning enligt § 10.

§ 8 Medlemskonto

Till medlemskontot förs medel som med­lemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 10, vilka inte ska föras till insats­kontot. Efter styrelsens beslut kan inköps­relaterad bonus föras till medlemskontot. Till detta konto kan även uppsagda medel föras från insatskontot.

Medlemskontot får ökas endast genom me­del som tillförs kontot enligt bestämmel­serna i dessa stadgar.

Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut. Räntan tillgodoförs kontot.

Medlen utbetalas vid anfordran.

§ 9 Förlagsinsatser

Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. För förlagsinsatserna ska gälla vad styrelsen i enlighet med föreningslagen beslutar. För­lagsinsatser får tillskjutas även av andra än medlemmar.

§ 10 Fördelning av överskott, insatsemission 

Redovisade överskottsmedel fördelas efter följande grunder, sedan eventuellt balan­serad förlust täckts:

1. Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden.

2. Det inbetalda förlagsinsatskapitalet får utdelning enligt vad som anges i ut­färdade förlagsandelsbevis.

3. Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie förenings­stämma.

4. Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna i förhållande till gjorda köp.

Styrelsen meddelar vilka köp som omfattas av del i överskottet enligt punkt 4 och an­visar hur köpen ska styrkas.

Ordinarie föreningsstämma kan vidare besluta att disponibla överskottsmedel genom insats- emission ska överföras till medlemmarnas insatskonton. Insatsemission ska ske i förhållande till behållningen på varje medlems insatskonto det senaste räkenskapsårets utgång eller i förhållande till gjorda köp enligt punkterna 4 ovan.

De medel som en medlem erhåller vid överskottsfördelning enligt ovan förs till insatskontot eller medlemskontot enligt stämmans beslut.

Besluts- och kontrollorgan

§ 11 Föreningens besluts- och kontrollorgan

Föreningens besluts- och kontrollorgan är:

1. Butiksstämmorna

2. Butiksstämmornas valberedningar

3. Butiksråden

4. Föreningsstämman

5. Föreningsstämmans valberedning

6. Förvaltningsrådet

7. Föreningsstyrelsen

8. Verkställande direktören (VD)

9. Revisorerna

Endast medlem är valbar till föreningens organ, om inte annat föreskrivs i lag eller dessa stadgar. Person, som är anställd i före­ningen, föreningens dotterföretag eller före­tag där föreningen har väsentligt intresse kan inte av föreningsorgan väljas till ledamot av något av föreningens organ. Ombud till föreningsstämman och deras ersättare (suppleanter) kan inte ingå i butiksstämmans valberedning. Styrelseledamot får inte genom val tillhöra annat förenings­organ. Detsamma gäller revisor samt ledamot i förvaltningsrådet.

Butiksstämmor

§ 12 Distriktsindelning och distriktstillhörighet

Utgångspunkten är att varje Coop-butik normalt utgör ett distrikt. Medlemmarna i distrikten kallas till butiksstämmor.

Förvaltningsrådet beslutar om distriktsindelning efter förslag från styrelsen. Medlem tillhör det distrikt där han eller hon är bosatt. Styrelsen kan efter skriftlig ansökan medge medlem att tillhöra annat distrikt.

§ 13 Ordinarie butiksstämma

Ordinarie butiksstämma ska hållas senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.  Vid ordinarie butiksstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 3. Information om butiken
 4. Information om föreningen
 5. Val av butiksråd enligt § 18
 6. Val av ombud och ersättare till föreningsstämman enligt § 19
 7. Val av ledamöter jämte ersättare till butiksstämmans valberedning enligt § 25
 8. Övriga frågor

Efter förslag från styrelsen kan förvaltningsrådet besluta att samtliga eller delar av distrikten förrättar stämma elektroniskt via Internet, förutsatt att medlems rätt till information och röstmöjlighet därvid inte inskränks. Om val av butiksråd och fullmäktige sker elektroniskt ska punkterna 5, 6 och sju genomföras, samt två centrala valkontrollanter utses av förvaltningsrådet, med uppgift att kontrollera att valresultatet är korrekt samt att upprätta protokollet för förrättat val. Vid val via Internet justeras protokollen av valkontrollanterna.

§ 14 Extra butiksstämma

Extra butiksstämma ska hållas om

– Förvaltningsrådet eller styrelsen beslutar det, eller om

– en minoritet på minst 1/10 av distriktsmedlemmarna begär det.

Begäran från distriktsmedlemmarna ska vara skriftlig och ska ange för vilket ändamål stämman ska hållas.

Inom fjorton dagar från det att en sådan begäran har inkommit, ska förvaltningsrådet eller styrelsen utfärda kallelse till extra stämma.

§ 15 Kallelser och övriga meddelanden

Kallelse till butiksstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Den ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Förvaltningsrådet eller styrelsen utfärdar kallelse i samråd med distriktets ombud. Alla ärenden som ska förekomma på stämman anges i kallelsen.

Kallelse till butiksstämma sker genom anslag i kooperativa försäljningsställen enligt förvaltningsrådets eller efter styrelsens beslut. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Om förvaltningsrådet eller styrelsen anser det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande dessutom tillkännages genom annons, brev eller elektroniskt via Internet.

§ 16 Deltagare vid butiksstämmorna

Varje medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis har rätt att delta vid butiksstämma i sitt distrikt. Medlem kan delta personligen, genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Endast medlemmens make, sambo eller annan medlem får vara ombud. En medlem som är juridisk person får dock ha ett ombud, som inte är medlem. Ingen får dock vara ombud för mer än en medlem.

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet ska också visa sin huvudmans medlemsbevis.

Varje distriktsmedlem, ställföreträdare eller ombud har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att delta i beslut med en röst. Ledamöter av styrelsen, förvaltningsrådet, VD eller representant för VD samt revisorerna har närvaro- yttrande- och förslagsrätt, även om de inte tillhör distriktet, men ingen rösträtt.

§ 17 Protokoll

Protokoll från butiksstämma ska innehålla fullständig uppgift om namn, medlemsnummer och adress för de personer som valts till ombud och ersättare till föreningsstämman. Justerat protokoll ska sändas till VD senast en vecka efter stämman.

§ 18 Butiksråd

Vid ordinarie butiksstämma väljs ett butiksråd inom distriktet enligt § 12, om inte förvaltningsrådet eller styrelsen beslutat annorlunda. Butiksrådets arbete regleras i en av förvaltningsrådet fastställd arbetsordning.

Föreningsstämman

§ 19 Deltagare vid föreningsstämman

Föreningsstämman utgörs av ombud, som valts vid butiksstämmorna. De beslutar för samtliga medlemmars räkning. Varje ombud har en röst vid stämman. Förvaltningsrådet, styrelsen, och VD, eller representant för VD har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 20 Ombuden till föreningsstämman

Styrelsens leda­möter, förvaltningsrådets ledamöter, VD och revisorerna ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger.

Antalet ombud ska vara minst 104. Därav väljer varje distrikt ombud till ett antal så nära som möjligt motsvarar distriktens andel av föreningens totala medlemsantal. Varje distrikt ska välja minst ett ombud. I god tid före de ordinarie butiksstämmorna ska styrelsen meddela det antal ombud som respektive distrikt ska välja.

Ersättare ska utses till samma antal som ombud. I distrikt där endast ett ombud ska väljas, utses dock två ersättare. Ersättarna inträder i den ordning de valts.

Ombud och ersättare väljs för tiden fram till utgången av nästa ordinarie föreningsstämma. De ska bevaka distriktets intressen under mandatperioden.

Ombud som flyttar från sitt distrikt under mandatperioden, får kvarstå till närmaste följande distriktsstämma. Avgår ombudet, inträder ersättare.

§ 21 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast under maj månad. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma;

 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare samt rösträknare.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
 6. Framläggande av årsredovisningen i föreningen samt, om föreningen är moderförening i en koncern, av koncernredovisningen.
 7. Framläggande av revisionsberättelsen samt, om föreningen är moderförening i en koncern, koncernrevisionsberättelsen.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt, i moderförening, koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.
 9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsråd.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för VD.
 12. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra ersättningsvillkor för föreningens ledning.
 13. Av styrelsen eller förvaltningsrådet hänskjutna ärenden.
 14. I stadgeenlig tid väckta motioner.
 15. Bestämmande av arvode till förvaltningsrådet och butiksråden.
 16. Fastställande av antal ledamöter i förvaltningsrådet enligt § 26.
 17. Val av ledamöter och ersättare i förvaltningsrådet enligt § 26.
 18. Val av ordförande i förvaltningsrådet enligt § 26.
 19. Fastställande av arbetsordning åt förvaltningsrådet.
 20. Val av revisorer och ersättare enligt § 34.
 21. Val av registrerat revisionsbolag enligt § 34.
 22. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.
 23. Val av valberedning enligt § 25.
 24. Fastställande av antalet ombud till nästa års föreningsstämma.

§ 22 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas, om

– styrelsen beslutar det, eller om

– revisor eller

– en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar eller av samtliga ombud begär det.

Begäran från revisor eller medlemsminoritet ombud ska vara skriftlig och ange för vilket ändamål stäm­man ska hållas. Inom fjorton dagar från det att sådan begäran kommit, ska styrelsen ut­färda kallelse.

§ 23 Kallelser och andra meddelanden till ombuden

Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Den ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som ska förekomma på stämman, ska anges i kallel­sen.

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller e-post till varje ombud. Om styrelsen anser det lämpligt kan andra meddelanden än kallelser tillkännages på annat sätt.

§ 24 Beslut vid föreningens stämmor

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rös­terna, såvida inte föreningslagen eller stad­garna i något särskilt fall kräver större röst­majoritet. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal av­görs sakfrågor av ordföranden och val ge­nom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det.

Valberedningar

§ 25 Valberedningar

Ordinarie butiksstämma utser en valbered­ning med minst en ledamot och en ersättare. Ordinarie före­ningsstämma utser en valberedning med minst fem ledamöter. Valberedningarna utses för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma har hållits. I varje valberedning ska både män och kvinnor vara representerade.

Valberedningarna ska föreslå kandidater, som de anser lämpliga med hänsyn till upp­dragens art. De ska eftersträva en jämn för­delning mellan män och kvinnor i de olika föreningsorganen.

Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i förvaltningsrådet. Den ska beakta att förvaltningsrådet bör vara allsidigt sammansatt och att personer med kunskap om kooperation, ekonomi och samhällsliv bör ingå i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den ska beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt och att personer med kunskap om kooperation, ekonomi och samhällsliv bör ingå i styrelsen.

Förvaltningsrådet

§ 26 Förvaltningsrådets ledamöter

Förvaltningsrådet består av lägst 10 och högst 25 ledamöter inklusive ordförande som väljs av föreningsstämman, jämte 4 ledamöter som utses av facket. Stämman fastställer i samband med valen hur många ledamöter förvaltningsrådet ska ha inom den angivna ramen.

Ledamöterna utses för en tid av två år till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra året efter valet. Halva förvaltningsrådet väljs för varje år. För ledamot som avgått under verksamhetsåret sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma.

För förvaltningsrådets ledamöter utses för ett år i sänder minst 3 och högst 10 ersättare. De inträder i förvaltningsrådet då ordinarie ledamot avgått eller under en längre tid är förhindrad att delta i förvaltningsrådets sammanträden. Ersättarna inträder i den ordning de blivit valda.

Den som inte är medlem i föreningen, är omyndig, försatt i konkurs eller är underkastad näringsförbud kan inte vara ledamot i förvaltningsrådet.

§ 27 Konstituering, beslutsförhet och protokoll

Förvaltningsrådet utser själv vice ordförande och sekreterare.

Förvaltningsrådet är beslutfört då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande. Beslut om val eller entledigande av styrelseledamot är giltig om minst 2/3 av förvaltningsrådets ledamöter är eniga därom.

Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas slutet om någon begär det.

Förvaltningsrådets protokoll ska föras i nummerordning och förvaras på ett betryggande sätt.

§ 28 Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet är föreningens högst beslutande organ mellan föreningsstämmorna, utser föreningens styrelse, samt granskar styrelsens löpande förvaltning samt fastställer arvoden åt styrelsen. Förvaltningsrådet har oinskränkt rätt att ta del av föreningens räkenskaper och handlingar. I övrigt regleras förvaltningsrådets arbete i en av föreningsstämman fastställd arbetsordning.

Styrelsen

§ 29 Styrelsens ledamöter

Styrelsen består av lägst fem och högst sju ledamöter, som valts av förvaltningsrådet, jämte en ledamot som utses av facket. VD ingår i styrelsen. Förvaltningsrådet fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom den angivna ramen.

Ledamöterna utses för en tid av två år till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret två år efter valet. Hälften av ledamöterna skall väljas varje år och om styrelsen har ojämnt antal ledamöter skall antalet ledamöter som skall väljas avrundas uppåt till heltal vartannat år och avrundas nedåt till heltal övriga år.

Förvaltningsrådet kan skilja en styrelseledamot från sitt uppdrag innan mandattiden gått ut enligt § 27.

Den som inte är medlem i föreningen, är omyndig, försatt i konkurs eller är underkastad näringsförbud kan inte vara ledamot i styrelsen.

§ 30 Beslutsförhet, protokoll

Styrelsen utser själv sin ordförande, vice ordförande och sekretare. Vice ordförande och ordförande väljs bland de ledamöter som förvaltningsrådet valt. VD kan inte vara ordförande i styrelsen.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälf­ten av styrelsens ledamöter är ense om be­slutet.

Styrelsens protokoll ska justeras av ord­föranden och ytterligare en ledamot. Proto­kollen ska föras i nummerordning och för­varas på betryggande sätt.

§ 31 Styrelsens uppgifter

Förvaltningsrådet ska årligen fastställa en arbets­ordning för styrelsen.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisa­tion och förvaltningen av föreningens ange­lägenheter.

För den löpande förvaltningen anställer sty­relsen en verkställande direktör (VD). Styrel­sen ska utöva tillsyn över VD:s förvaltning och årligen fastställa en instruktion för VD.

Styrelsen ska inhämta förvaltningsrådets godkännande för avgöranden av ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse.

 Verkställande direktören(VD)

§ 32 VD:s uppgifter

VD har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut.

Den som inte är medlem i föreningen, är omyndig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud kan inte vara VD.

Firmateckning

§ 33 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av sty­relsen, av firmatecknare som styrelsen utsett att två i förening teckna firman, samt av VD ensam beträffande åtgärder som hör till den löpande förvaltningen.

Revisorerna

§ 34 Revisorerna

För granskning av styrelsens, förvaltningsrådets och VD:s för­valtning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie föreningsstämman ett registrerat revisionsbolag med auktoriserad revisor. Revisionsbolaget utser inom sig ersättare.

Efter förslag från förvaltningsrådet kan även föreningsstämman besluta att tillsätta max två verksamhetsrevisorer, med uppgift att övervaka föreningens övergripande förvaltning med betoning på demokratiska frågor.

I föreningens dotterbolag ska KF beredas insyn.

§ 35 Revisionen

Revisorn ska verkställa revision enligt god revisionssed.

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Är föreningen moderförening i en koncern, ska särskild koncernrevisionsberättelse av­ges inom samma tid.

Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsens, en enskild styrelseledamots eller VD:s förvaltning, ska den som anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Årsredovisning

§ 36 Räkenskapsavslutning

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och skulder värderas enligt god redo­visningssed. Anvisningar från KF ska tillämpas.

Styrelsen och VD ska minst en månad före ordinarie föreningsstämma lämna sin års­redovisning till revisorerna. Om föreningen är moderförening i en koncern, ska även koncernredovisning upprättas per den 31 december och lämnas till revisorerna inom samma tid som moderföreningens årsredo­visning.

Motioner

§ 37 Motioner

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 15 januari samma år stämman hålls. Motionen ska vara egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt med­lemsnummer och sin adress.

Stadgeändring, utträde ur KF, upplösning

§ 38 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker enligt vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.

Innan föreningen vidtar stadgeändring ska ändringsförslaget skickas till KF för godkännande.

En stadgeändring är inte giltig och får inte registreras utan KF:s godkännande.

Beslut om stadgeändring fattas av förenings­stämman, antingen på en stämma genom enhälligt beslut av samtliga röstberättigade, eller genom beslut av två stämmor i följd, varvid den första stämmans beslut kan fattas med enkel majoritet, medan den senare stämmans beslut måste fattas med

1. enhällighet bland de röstande, om änd­ringen innebär

– att medlems rätt till föreningens be­hållna tillgångar vid dess upp­lösning inskränks,

– att medlems rätt att återfå insats in­skränks eller

– att medlems utträde ur föreningen försvåras;

2. minst 3/4 majoritet bland de röstande, om ändringen innebär

– att medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller

– att medlems rätt till årsvinst in­skränks;

3. minst 2/3 majoritet bland de röstande i övriga fall.

§ 39 Utträde ur KF

Ett beslut att utträda ur KF är giltigt om det fattats av två stämmor i följd, varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma, och beslutet på den senare av de båda stämmorna biträtts av minst två tredjedelar av de när­varande samt KF:s styrelse skriftligt under­rättats om denna stämma minst fjorton dagar innan stämman ska hållas.

§ 40 Föreningens upplösning

Föreningen ska träda i likvidation

– om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen eller

– om mer än hälften av det inbetalda insatskapitalet exklusive förlagsinsats­kapital gått förlorat och bristen inte fyllts inom tre månader efter det att förhållandet anmälts för medlemmarna på en föreningsstämma.

Vid likvidation gäller följande:

Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, ska av överskottet först för­lagsinsatserna återbetalas till förlagsandels­innehavarna och, om något därefter återstår, medlemsinsatserna återbetalas till med­lemmarna.

All återbetalning sker med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i proportion till deras till­godohavanden på respektive insatskonton hos föreningen vid tidpunkten för likvida­tionsbeslutet.

Finns ytterligare tillgångar ska dessa efter föreningsstämmans beslut anslås till koope­rativt eller allmännyttigt ändamål, som KF godkänt.

Föreningens protokoll och årsredovisningar ska överlämnas till KF.

§ 41 Föreningslagen

 I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekono­miska föreningar, ovan kallad förenings­lagen.